Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w programie Kirklanda-2018/2019

Zaproszenie do udziału w programie Kirklanda-2018/2019

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:
Ekonomia i zarządzanie
Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
Prawo
Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIUM im. L. KIRKLANDA:

– Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
– Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

– zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
– ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
– podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
– opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
– opłaty wizowe
– zakup materiałów i pomocy naukowych
– udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
– kursu języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

Inauguracja Programu (2 połowa września 2018 r.) i kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2018 r.)
Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów
Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018 r.).

KANDYDACI:
Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
urzędnicy państwowi i samorządowi
prawnicy
przedsiębiorcy
kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
nauczyciele akademiccy
dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:
Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego  w Programie.

Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

PREFERENCJE:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
Kandydaci wybierający studia po polsku.

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane  w terminie 30.03-30.04.2018).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2018 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
ankieta danych personalnych
uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).

Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.
Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: [email protected]

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2018/19 upływa: 1 marca 2018 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych XX w. swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

KONTAKT:
Fundacja Liderzy Przemian www.leadersofchange.pl
Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: [email protected]
www.kirkland.edu.pl

Słowo Polskie, 20.01.18 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code