Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » XXIX Wschodnia Szkoła Letnia zaprasza

XXIX Wschodnia Szkoła Letnia zaprasza

Wschodnia Szkota Letnia (zal. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.

Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.

Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2018, dwadzieścia osiem sesji Szkoły. Wykładało łącznie prawie 100 profesorów, ukończyło Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 650 słuchaczy z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z 3 krajów Azji I Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu.

Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wschodnia Szkoła Letnia odbywa się w dniach 28 czerwca-28 Iipca w Warszawie.
2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w tematyce historii i współeczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.
6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przewidziane programem wymagania otrzymają dnia 19 lipca 2019 r. „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”. Zajęcia kursowe trwać będą do 19 lipca 2019 r. Dodatkowo, w dniach 20-28 lipca można będzie wziąć udział w spotkaniach seminaryjnych post. doc., wyłącznie po pozytywnej ocenie prowadzącego.
7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

DOKUMENTY

1. Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres: [email protected]
– wypełniony kwestionariusz Szkoły,
– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,
– curriculum vitae wraz z fotografią,
– wykaz wszystkich publikacji naukowych,
– dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski),
– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.
2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2019 r.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculum vitae w języku angielskim. ZAPROSZENIE

Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymają formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ok. 30 maja 2019 r., o czym zostaną powiadomione konsulaty RP.

Niniejszy informator oraz plakat Wschodniej Szkoły Letniej został wydany w wersji polskiej, w formie elektronicznej istnieje również wersja angielska, dostępna na naszej stronie www.studium.uw.edu.pl.

Prosimy o przekazywanie ich dalej i szerokie udostępnianie wszystkim zainteresowanym.

>>>Kwestionariusz 2019<<<

>>>Opis<<<

Słowo Polskie, 21 marca 2019 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *