Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Wprowadzone przez Polskę ograniczenie ruchu osobowego na przejściach granicznych z Ukrainą, Białorusią i FR nie dotyczy posiadaczy Kart Polaka

Wprowadzone przez Polskę ograniczenie ruchu osobowego na przejściach granicznych z Ukrainą, Białorusią i FR nie dotyczy posiadaczy Kart Polaka

W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych podano kategorie osób, w stosunku do których nie obowiązuje zakaz wjazdu do Polski.

Rozporządzenie, które wprowadza ograniczenia od dnia 15 mara 2020 r. od godziny 0:00, dotyczy przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą (ustęp 1) oraz przejść granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Ograniczenie, o którym mowa w ustępie 1, nie obowiązuje następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Lista przejść granicznych, przez które osoby z wyżej wymienionych kategorii mogą wjeżdżać do Polski jest podana w Rozporządzeniu MSWiA: https://www.gov.pl/attachment/6d49842b-3ad3-48dd-b082-1b0c8fa9c7e5

Słowo Polskie za: MSZ RP, 14 marca 2020 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code