Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Samolotem z Ukrainy do Polski z obowiązkiem kwarantanny dla obywateli Ukrainy

Samolotem z Ukrainy do Polski z obowiązkiem kwarantanny dla obywateli Ukrainy

Fot. haart.pl

3 lipca 2020 roku pojawiło się sprostowanie komunikatu polskiej Straży Granicznej na temat zwolnienia z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski pasażerów statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. m.in. z Ukrainy.

W aktualizowanej informacji wzmianka o Ukrainie zniknęła z powodu negatywnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem w tym kraju.

Obowiązek kwarantanny nadal obowiązuje w stosunku do osób, przekraczających piesze przejście graniczne z Ukrainy do Polski oraz samochodowe przejścia graniczne oraz drogą lotniczą.

Straż Graniczna także przypomina, że niezależnie od trybu przekroczenia granicy do Polski mogą wjechać jedynie:

1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
7. wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
9. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
10. w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
11. uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce,
12. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.
13. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowo Polskie za: www.strazgraniczna.pl, 2 lipca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *