Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » „Polak- to brzmi dumnie” – konkurs na najlepszą pracę plastyczną czy literacką

„Polak- to brzmi dumnie” – konkurs na najlepszą pracę plastyczną czy literacką

 

Konkurs pod taką nazwą organizuje Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Białostockiego Uniwersytetu.
Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci polskiego pochodzenia w wiekowych kategoriach: 6-9, 10-12, 13-15, 16-19 lat.
Żeby wziąć udział w konkursie trzeba przygotować pracę literacką lub plastyczną na temat „Polak- to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać ją do 15 maja br na adres:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
15-476 Białystok, ul. Poleska 27,
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

Poniżej pełna informacja o konkursie:

Cele konkursu:

Cel główny:
Kształtowanie świadomości patriotycznej, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych

Cele szczegółowe:

Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
Podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
Zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej, 
Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa  narodowego
Integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
Kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
Tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców

Dane organizacyjne:
Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna: Kamilla Przychodzień, doradca metodyczny

Współorganizatorzy i instytucje wspierające:
Uniwersytet w Białymstoku
Muzeum Historyczne w Białymstoku
Stowarzyszenie  „Wspólnota Polska”
Zakres:
Konkurs międzynarodowy (cykliczny)
Miejsce konkursu:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: [email protected]
Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki, ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok; [email protected]

Termin realizacji: 31 stycznia 2012- 12 października 2012

Adresaci konkursu:
Wszyscy zainteresowani uczniowie szkół  w Polsce  (wszystkie etapy edukacyjne) oraz dzieci i młodzież pochodzenia polskiego zamieszkujące stale lub czasowo za granicą (wszystkie etapy edukacyjne)

Koszty konkursu: bezpłatny

Warunki udziału: przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak- to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.

Terminy działań:

1. Przekazanie informacji o konkursie mediom, kuratoriom, szkołom polskim za granicą i przy placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniom wspierającym Polaków na Wschodzie – II połowa stycznia 2012
2. Przygotowanie informacji na stronie internetowej MODM w Białymstoku –II połowa stycznia 2012
3. Początek konkursu: 31 stycznia 2012
4. Termin ostateczny przesyłania prac konkursowych (decyduje data stempla pocztowego): 15 maja 2012
5. Termin dokonania oceny prac przez jury: do 10 czerwca 2012
6. Ogłoszenie wyników: do 10 czerwca 2011
7. Wręczenie nagród: październik 2012

Dane kontaktowe organizatora:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: [email protected]
Publiczne Gimnazjum nr 16 im.Bł.ks.M.Sopoćki , ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok, tel. 856647407, e‑mail:[email protected]

Kamilla Przychodzień: [email protected], 502 025 704

Regulamin i harmonogram
II Międzynarodowego Konkursu
Literacko-Plastycznego
„Polak- to brzmi dumnie”

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu  literacko-plastycznego „Polak- to brzmi dumnie” jest  Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. M. Sopoćki

1. Osoba kontaktowa: Kamilla Przychodzień,[email protected], 502025704

Informacje szczegółowe o konkursie od dnia rozpoczęcia są dostępne na stronach organizatorów pod hasłem „ II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno- Literacki
„Polak- to brzmi dumnie”

2. Współorganizatorami są:
-Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
-Uniwersytet w Białymstoku
-Muzeum Historyczne w Białymstoku
-Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

3. Konkurs ma zakres międzynarodowy i przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół  w Polsce  (wszystkie etapy edukacyjne) oraz szkół z polskim językiem nauczania za granicą (wszystkie etapy edukacyjne)

4. Cele konkursu:

Cel główny:
Kształtowanie świadomości patriotycznej,  aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych

Cele szczegółowe:
Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
Podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
Zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej, 
Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa  narodowego
Integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
Kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
Tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców
5. Warunki udziału:

I etap edukacyjny
(uczestnicy w wieku  6 – 9 lat):

1.Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie  A3) na temat „Polak- to brzmi dumnie”.
2. Pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie długopisem (imię, nazwisko, etap edukacyjny, szkoła).
Etap edukacyjny określa się na podstawie wieku dziecka w roku  2012,  np. uczeń urodzony w roku 2002 należy do II etapu edukacyjnego, bo w roku 2012 ma 10 lat.
3. Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z  kartą zgłoszenia oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei
Uwaga!
1.Prosimy nie doklejać karty zgłoszenia do pracy, tylko dopiąć spinaczem biurowym.
Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna  być oddzielnie dopięta karta zgłoszenia)
2.Prosimy nie przesyłać prac z plasteliny!
3.Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!

Termin przesyłania prac: 15 maja 2012
(decyduje data wpłynięcia prac do organizatora)
Adres, na który należy przesyłać prace:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
15-476 Białystok, ul. Poleska 27,
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE
————————————————————————————————————-

II etap edukacyjny
(uczestnicy w wieku 10-12 lat)

1.Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie  A3) na temat „Polak- to brzmi dumnie” lub pracę literacką  (opowiadanie [wyłącznie  w formie wydruku  komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12] ) na ten sam temat.
2.Prace należy podpisać na odwrocie długopisem (imię, nazwisko, etap edukacyjny, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu  w przypadku prac literackich.
3.Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei. Etap edukacyjny określa się na podstawie wieku dziecka w roku  2012,  np. uczeń urodzony w roku 2002 należy do II etapu edukacyjnego, w roku 2012 ma 10 lat.

Uwaga!

1.Prosimy nie doklejać karty zgłoszenia do pracy, tylko dopiąć spinaczem biurowym.
Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna  być oddzielnie dopięta karta zgłoszenia)
2.Prosimy nie przesyłać prac z plasteliny!
3.Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!

Termin przesyłania prac: 15 maja 2012
(decyduje data wpłynięcia prac do organizatora)

Adres, na który należy przesyłać prace:
Literackie: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

Plastyczne: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,15-476 Białystok,
ul. Poleska 27
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

III etap edukacyjny
(uczestnicy w wieku lub 13- 15 lat)
1. Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie  A3) na temat „Polak- to brzmi dumnie” lub pracę literacką  (felieton [wyłącznie  w formie wydruku  komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12])  na ten sam temat.
2.Prace należy podpisać na odwrocie(imię, nazwisko, etap edukacyjny, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu  w przypadku prac literackich.
Etap edukacyjny określa się na podstawie wieku dziecka w roku  2012,  np. uczeń urodzony w roku 2002 należy do II etapu edukacyjnego, w roku 2012 ma 10 lat.
3.Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.
Uwaga!
1.Prosimy nie doklejać karty zgłoszenia do pracy, tylko dopiąć spinaczem biurowym.
2.Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna  być oddzielnie dopięta karta zgłoszenia)
3.Prosimy nie przesyłać prac z plasteliny!
4.Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!
Termin przesyłania prac: 15 maja 2012
(decyduje data wpłynięcia prac do organizatora)
Adres, na który należy przesyłać prace:
Literackie: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

Plastyczne: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,15-476 Białystok,
ul. Poleska 27
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

IV etap edukacyjny
( uczestnicy w wieku 16- 19 lat)
1.Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie  A3) na temat „Polak- to brzmi dumnie” lub pracę literacką  (esej historyczno- literacki [wyłącznie  w formie wydruku  komputerowego,  max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12] ) na ten sam temat.
2.Prace należy podpisać na odwrocie(imię, nazwisko, etap edukacyjny, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu  w przypadku prac literackich
3.Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.
Uczniowie pełnoletni (ukończenie 18 lat maksymalnie 15 maja 2012 roku) mogą podpisać zgodę samodzielnie.

Uwaga!

1.Prosimy nie doklejać karty zgłoszenia do pracy, tylko dopiąć spinaczem biurowym.
2.Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna  być oddzielnie dopięta karta zgłoszenia)
3.Prosimy nie przesyłać prac z plasteliny!
4.Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!

Termin przesyłania prac: 15 maja 2012
(decyduje data wpłynięcia prac do organizatora

Adres, na który należy przesyłać prace:
Literackie: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

Plastyczne: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,15-476 Białystok,
ul. Poleska 27
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

6. Ocena prac konkursowych:

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana spośród doradców i konsultantów MODM w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, przedstawicieli Zespołu Liderów Nauczania Humanistycznego przy MODM w Białymstoku oraz przedstawicieli innych współorganizatorów 
W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:
–          Zgodność z tematem
–          Merytoryczna poprawność
–          Bogactwo treści
–          Piękno i czystość języka
–          Przemyślana i dopracowana forma
W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:
–          zgodność z tematem
–          bogactwo i czytelność treści i przesłania
–          przemyślana  forma
–          umiejętność posługiwania się wybraną techniką
–          harmonijność i wrażenia estetyczne

7. Ogłoszenie wyników i nagrody:
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów  w czerwcu 2012 r. Organizator nie podejmuje się indywidualnego powiadamiania uczestników o zajętych miejscach.

Nagrody zostaną przydzielone w następujących kategoriach:
·         I etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 6 – 9 lat):
–   1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury

·         II etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 10-12 lat):

–          w kategorii literackiej  1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury
–          w kategorii plastycznej  1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury

·         III etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 13- 15 lat)
–          w kategorii literackiej  1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury
–          w kategorii plastycznej 1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury

·         IV etap edukacyjny ( uczestnicy w wieku 16- 19 lat)
–          w kategorii literackiej  1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury
–          w kategorii plastycznej 1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienia wg decyzji jury

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przyznania nagród lub wyróżnień w którejś kategorii.
Nagrody oraz dyplomy wręczane będą w październiku 2012r. (Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem). Absolwenci klas VI  i  III gimnazjum otrzymają powiadomienia, będące podstawą wpisania na świadectwie, do połowy  czerwca  2012 r..
Osobom spoza Polski,  które nie będą mogły wziąć udziału w uroczystości, nagrody zostaną przesłane pocztą. Uczestnicy z kraju odbierają nagrody podczas uroczystego podsumowania konkursu.
Lista nagrodzonych zostanie podana na stronie MODM do 10 czerwca 2012 r.
Wszyscy nauczyciele- opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie do konkursu.

—————————————————————————————————————-

Karta zgłoszenia uczestnika do
Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego
„Polak-to brzmi dumnie”- II edycja

Prosimy wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………
Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon (wraz z kierunkowym)………………………………………………………………………………….
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły………………………………………………………………………………………………………….
Telefon do szkoły………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail szkoły……………………………………………………………………………………………….

Dane opiekuna, pod kierunkiem którego powstawała praca:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………
Nauczany przedmiot…………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pózn. zm.)

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)                                    

……………………………………                                                 Data i podpis uczestnika
(prawnego opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego idei
Data i podpis uczestnika
(prawnego opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

………………………………………………………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code