Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Relacje z wydarzeń » Partnerstwo – klucz do jedności Polaków (uaktualnione)

Partnerstwo – klucz do jedności Polaków (uaktualnione)

W dniach 23 września – 1 października 2012 r. w ośrodku szkoleniowym Dom Nasutów w Nasutowie k. Lublina został zrealizowany projekt „Partnerstwo – klucz do jedności Polaków”, organizatorem którego było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu (prezes – Julia Umańska, wice-prezes – Irena Umańska).

Projekt został współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt był skierowany do liderów, aktywnych członków i przewodniczących polskich organizacji młodzieżowych, jak również skupiających dużo młodzieży, z obwodu Żytomierskiego na Ukrainie, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju środowiska polskiego. W projekcie wzięło udział 30 młodych aktywnych przedstawicieli dziesięciu polskich organizacji obwodu Żytomierskiego (po 3 osoby od każdej organizacji), m.in. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu; Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żytomierskiego; Społecznej Organizacji Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku; Miejskiej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Polskie Bractwo Szlacheckie”; Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”; Berdyczowskiego Rejonowego Stowarzyszenia Polaków „Rodzina”; Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski”; Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu; Klubu Sportowego „Wilcze góry” działającego przy Polskim Towarzystwie Naukowym w Żytomierzu; Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. J. Lublińskiego w Nowogradzie – Wołyńskim; Żytomierskiej Obwodowej Społecznej Młodzieżowej Organizacji „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”. Warto również zaznaczyć skład uczestników, wśród których było: 4 prezesów, 6 wice-prezesów, 6 członków zarządu, 2 zastępców prezesów, oraz 12 najaktywniejszych członków wymienionych wyżej organizacji. Podstawowym założeniem przy opracowywaniu programu projektu przez organizatorów było stworzenie warunków do zawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy aktywną polską młodzieżą oraz młodzieżowymi polskimi organizacjami obwodu Żytomierskiego poprzez rozwój osobisty i interpersonalny uczestników, a także zwiększenie ich świadomości w zakresie potrzeb współpracy w środowisku polonijnym. Cel projektu został osiągnięty poprzez odpowiedni dobór metod szkoleniowych przez trenerów. Trenerzy położyli nacisk przede wszystkim na aktywne metody szkoleniowe takie, jak praca w grupach, outdoor, indywidualna praca z trenerem, rysowanie mandali, metody relaksacyjne, czy interaktywne prezentacje, do niezbędnego minimum ograniczając wykłady i prezentacje.

Program projektu był bardzo intensywny i rozbudowany. Wśród licznych sesji warto przede wszystkim wymienić następujące, które dotyczyły: bliższego wspólnego zapoznania się i integracji; refleksji indywidualnej uczestników i dynamice grupowej, m.in. w ramach bloków „Ja – Jako Ja” oraz „Ja – Ambasador Polskości” w ramach których uczestnicy próbowali odpowiedzieć sobie na liczne pytania i podzielić się z innymi własną refleksją; ról grupowych (została wspólne stworzona mapa ról w zespole uczestników); sposobów komunikacji, roli komunikacji w zespole i najczęstsze błędy w komunikacji (przećwiczone zostały także podstawowe style komunikacji); sposobów nawiązywania partnerstwa; sztuki debatowania, zasad obowiązujących podczas przeprowadzenia „Debaty Oksfordzkiej”, przygotowanie do niej, jak również uroczyste jej przeprowadzenie przedostatniego dnia projektu; umiejętności liderskich oraz potencjalnych obszarów działalności lidera; informacji zwrotnej, zasad jej dawania i otrzymywania (ćwiczenie praktycznych umiejętności indywidualnie i w parach); możliwości finansowania projektów inicjowanych przez organizacje polskie na Ukrainie (m.in. programy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, RITA, Fundacji Batorego, Programu Młodzież w Działaniu, Komisji Europejskiej i inne); zasad komunikacji asertywnej – poprzez między innymi wprowadzenie komunikatu „ja” (elementy teoretyczne połączone z ćwiczeniami w grupach); pracy w zespołach nad koncepcjami projektów (uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy zgodnie z określonymi przez nich samych obszarami tematycznymi, odbyła się praca nad koncepcjami projektów, a następnie prezentacja podstawowych założeń projektów); indywidualnych podsumowujących refleksji na zakończenie projektu nad zdobytymi umiejętnościami i wiedzą podczas całego projektu; wypracowania modelu współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami; podstawowych zasad organizacji czasu (odbyły się ćwiczenia umożliwiające określić tzw. „pożeraczy czasu”).

W okresie trwania projektu nie zabrakło licznych wspólnych dyskusji wśród uczestników projektu, „burz mózgów”, prac nad wspólnymi pomysłami i inicjatywami na przyszłe wspólne działania po powrocie na Ukrainę.

W trakcie realizacji projektu odbyła się wizyta w Warszawie w siedzibie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, podczas której uczestnicy projektu mogli porozmawiać z kierownictwem Fundacji i przedstawicielami Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o perspektywach współpracy, możliwościach, szansach i wspólnych oczekiwaniach.

Podczas projektu odbyło się również dwie wizyty w Lublinie.

W ramach pierwszej – uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, w lubelskim Ratuszu. W ramach spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Lublin a organizacjami polonijnymi (w tym także w ramach Centrum Kompetencji Wschodnich), ofercie edukacyjnej i kulturalnej skierowanej dla obywateli Ukrainy i krajów Partnerstwa Wschodniego oraz możliwościach kształcenia w Lublinie. Po spotkaniu w Ratuszu uczestnicy projektu odwiedzili lubelską organizację pozarządową Sempre a Frente, po czym pojechali do Państwowego Muzeum na Majdanku, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie.

W trakcie drugiej wizyty uczestnicy mieli niezwykłą okazję zwiedzić z pochodniami słynną Lubelską Trasę Podziemną, podczas której również mogli obejrzeć ruchomy teatrzyk przedstawiający wielki pożar Lublina w 1719 roku i cud Drzewa Krzyża Świętego. Dzięki efektom specjalnym wszyscy mogli się poczuć jakby byli w samym środku pożaru.

Ostatnim merytorycznym punktem projektu była ewaluacja. Odbyła się ona w formie rundki i kopert, do których uczestnicy wrzucali kartki z refleksjami pogrupowanymi w odpowiednie obszary. Na podstawie ewaluacji można było stwierdzić, że szkolenie było dużym sukcesem z punktu widzenia uczestników. Podkreślali oni ciekawy dobór metod i profesjonalne przygotowanie projektu. Również kwestie techniczne (zakwaterowanie, wyżywienie) zostały ocenione wysoko. Z pojawiających się uwag należy wspomnieć o małej ilości czasu wolnego. Z punktu widzenia organizatorów i trenerów szkolenie było bardzo owocne, aczkolwiek jego rzeczywiste znaczenie w kontekście tematyki projektu będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu na podstawie rzeczywistych działań podejmowanych przez uczestników.

Na zakończenie projektu odbyły się integracyjne warsztaty bębniarskie oraz wspólne pieczenie chleba i ciastek przez uczestników projektu „Partnerstwo – klucz do jedności Polaków” – przedstawicieli dziesięciu polskich organizacji obwodu Żytomierskiego.

 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu


{morfeo 214}

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code