Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Międzynarodowy konkurs „Moja gwiazda dla Mikołaja”

Międzynarodowy konkurs „Moja gwiazda dla Mikołaja”

Informujemy o międzynarodowym konkursie o przewrotnej nazwie „Moja gwiazda dla Mikołaja”, organizowanym przez: egminy.eu.
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych w kraju i poza jego granicami.
Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich:
– od przedszkola po Uniwersytet III wieku
– w kraju i poza jego granicami (liczna na całym świecie Polonia i Polacy na Kresach).
Konkurs ma za zadanie pokazać jak na przestrzeni lat naszego życia zmienia się podejście do Mikołaja J jednak zawsze pozostawiając sympatyczne skojarzenia.

Regulamin I Edycji Międzynarodowego Konkursu pt.: Moja Gwiazdka dla Mikołaja

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych w kraju i poza jego granicami.

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich:
–  od przedszkola po Uniwersytet III wieku
– w kraju i poza jego granicami (liczna na całym świecie Polonia).

Konkurs ma za zadanie pokazać jak na przestrzeni lat naszego życia zmienia się podejście do Mikołaja jednak zawsze pozostawiając sympatyczne skojarzenia.

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie:
A. rysunek/obraz – technika dowolna wskazany format A4 (Prace
o większym formacie (powyżej A4) zostaną uznane tylko wtedy, gdy będzie do nich przesłany e-mailem skan lub zdjęcie).
Przedszkole
Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
Dorośli
B. poezja
Szkoła podstawowa –IV-VI
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
Dorośli
C. proza
Szkoła podstawowa –IV-VI
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
Dorośli
1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w kategorii A i B. W kat. C – jedno opowiadanie. Maksymalnie 7 prac we wszystkich kategoriach A, B i C.
2. Każda praca oceniana jest indywidualnie.
Skany prac z opisem techniki wykonania należy przesłać na adres:  
[email protected]
[email protected] z dopiskiem „Moja Gwiazdka dla Mikołaja”
w podanych niżej formach:
Kat. A
Oryginał lub skan pracy w formacie A4.
Prace o większym formacie (powyżej A4) zostaną uznane tylko wtedy, gdy będzie do nich przesłany mailem skan lub zdjęcie.
Do celów konkursowych wystarczy przesłać skan /zdjęcia prac wykonanych dowolną techniką w rozdzielczości do 1,5MB.
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych oryginałów (bez obowiązku zwrotu Autorowi).
Kat. B i C
a. Maksymalna ilość stron w jednym opowiadaniu 10 (minimalna wielkość czcionki – 11) Word lub Notes.
b. Ilość prac w każdej kategorii B od 1 do 3
c. W kategorii C – jedno opowiadanie
d. Jeden Autor może maksymalnie nadesłać 3 wiersze i 1 opowiadanie
e. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska – mile widziane (bez wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych). 
3. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
dane autora, tj.:
imię i nazwisko autora
wiek
przynależność do placówki oświatowej/kulturalnej – nie jest obowiązkowe
gmina, powiat, województwo, kraj
dane kontaktowe: e-mail, telefon
dodatkowo na osobnej kartce:
Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu
W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów  prawnych) – załącznik na końcu regulaminu
Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę  oraz  akceptację niniejszego Regulaminu.
Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego
Regulaminu przez osoby odpowiedzialne za dziecko.
4. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone  do konkursu.
5. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.
6.      W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach:
Przedszkola – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej
– najciekawsze prace wyróżnione nagrodami rzeczowymi
Pozostałe kategorie wiekowe: Miejsca: I-III – dyplomy i nagrody
Ocena internautów/ Egminowiczów – najwyższa ilość łapek (saldo) we wszystkich  kategoriach tylko Miejsce  I  – dyplomy i nagrody rzeczowe
W przypadku placówek oświaty/kultury przesyłających prace swych autorów  nagroda specjalna w postaci niespodzianki – za udział największej liczby   uczestników nagrodzonych w konkursie oraz dla opiekuna grupy.  
7.  Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej      kategorii konkursu.
8.  Prace będą oceniane przez Jury za:
Zgodność z tematem konkursu “Moja Gwiazdka dla Mikołaja”
Twórczy dystans do tematu 
Indywidualność pracy
Profesjonalizm, stosowny do wieku i włożonej pracy.
9.  Prace należy nadsyłać do 20 grudnia 2013r. (w przypadku przesyłki  pocztowej liczy się data stempla  pocztowego).
10. Wszystkie zakwalifikowane prace będą umieszczone na portalu www.egminy.eu w zakładce LITERATURA lub GALERIA  do 27 grudnia 2013r. 11. Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane na portalu www.egminy.eu wkrótce po ich zgłoszeniu na konkurs.
Umożliwi to Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do konkursu „Moja Gwiazdka dla Mikołaja”(prace najszybciej nadesłane będą      dysponowały najdłuższym czasem egminowej oceny w porównaniu z pracami najpóźniej przesłanymi). 
12.  Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 27 stycznia 2014r. Ocena Jury jest niezależna od oceny internautów Egminowiczów.
13.  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 stycznia 2014 r. i zostanie  opublikowane na portalu Organizatora konkursu. Każdy z Laureatów zostanie
drogą e-mailową poinformowany o wygranej.
14.  Nagrody i dyplomy Organizator prześle pod adres podany e- mailem przez Laureatów.
15.  Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko pseudonimów dzieci (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.
Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy.
Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia      przesłanych prac.  (wzór oświadczenia w załączeniu).
16.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach książkowych wydawanych przez portal (Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu).
17.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w przypadku organizowanych wystaw artystycznych z podaniem imienia i nazwiska autora, wiekiem i miejscowości, otrzymaną nagrodą lub  wyróżnieniem.
18.   Każda placówka pośrednicząca w przesyłaniu prac na konkurs  pt.:
„Moja Gwiazdka dla Mikołaja” może podać imię i nazwisko dyrektora placówki  i nauczyciela prowadzącego dziecko.
19.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu  bez podania przyczyn.

Wzór oświadczenia

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, …………………………….….. ..…………………….………………………….…………..,

będący prawnym opiekunem ………………………………………….……………………………………………

nieletniej/go uczestniczki/ka I Edycji Międzynarodowego Konkursu dla dzieci i młodzieży pt.:

“Moja Gwiazdka dla Mikołaja” wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych dziecka:

Imię i Nazwisko  dziecka …………………………………………………………………………………………

Pseudonim (wg uznania Rodziców) …………………………………………………………………….……

Miejscowość   …………………………….………………………… Wiek   …………………………..……..

Data…………………………………….   Miejscowość …………………………………………………………….     

Czytelny podpis  rodzica/opiekuna

………………………………………………………………………………………………………………..……….

Tel. Kontaktowy ……………………………………. E-mail …………………………………………..…….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code