Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Projekt „Na granicy kultur – Z jednego strumienia”

Projekt „Na granicy kultur – Z jednego strumienia”

Fundacja Anny Walczyk, której celem jest miedzy innymi  rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeostwami oraz  inicjowanie rozwiązao na rzecz solidarności i pokojowego współistnienia,   a w szczególności wyznawcami różnych religii i kultur, chce podjąd projekt mający na celu  popularyzację idei dialogu pomiędzy mieszkaocami Ukrainy  i Polski oraz mniejszościami narodowymi na terenie Polski. 

Nazwa projektu mówi o granicy kultur wschodu będącej pod wpływami  Bizancjum a  Zachodem  z jego wpływami rzymskimi.  Różne dziedzictwo kulturowe i różna religia od zawsze się ścierały ale i bardzo przenikały. Dlatego  ważne jest aby mówid o wspólnym sąsiedztwie, o pojednaniu i
wspólnym dziedzictwie, którego nie wolno zaprzepaścid. 
Cele naszego Projektu:
Dokumentacja  Poloniki – Powstania styczniowe i listopadowe. Tablice upamiętniające
Polaków mieszkających na terenach zachodniej i wschodniej Ukrainy, Antoniny Potockiej, oraz innych starych polskich rodów, zadbanie o polskie zabytki.
Archiwizacja polskich księgozbiorów.
Dokumentacja świadectw Polaków uratowanych przez Ukraioców.
Seminaria naukowe poświęcone wspólnej historii i problematyce współistnienia. Podniesienie świadomości po obu stronach granicy polsko ukraioskiej. Sympozja o tolerancji , poszerzenie wiedzy historycznej obu paostw.  
Filmy historyczne o wspólnym sąsiedztwie ze szczególnym naciskiem na  odbiorców ukraioskich. 
Zadbanie o zabytki kultury wschodniej na terenie Polski oraz o kościoły na terenie
Ukrainy.
Ukazanie tradycji religijnych i świeckich, poprzez wydawnictwa i filmy. Pokazanie obrządków  również  o wspólnych korzeniach.
Zapraszanie do dyskusji i współpracy historyków z Ukrainy i z Polski.
Założenie portalu „ Na granicy kultur” gdzie będą bieżące informacje o działalności projektu jak również możliwośd zapoznania się z relacjami i świadectwami ludzi, którzy wspólnie wycierpieli i przeszli ciężkie chwile . 
Ponieważ świadomośd społeczna i historyczna po obu stronach granicy jest bardzo słaba projekt  powinien rozpocząd się jak najszybciej aby  zbyt radykalne spojrzenie na wspólne sprawy nie oddaliło od siebie tych dwóch narodów. Brak zainteresowania i poszanowania zabytków po obu stronach nie jest do przyjęcia w Europie , w której szczególne miejsce zajmują wartości historyczne każdego narodu. Skupienie się na dobrych relacjach i spotkanie się z ostatnimi świadkami tragicznych wydarzeo drugiej wojny światowej pomoże zbudowad pomost między relacjami Polaków i Ukraioców.
Mimo wielu stereotypów po obu stronach Fundacja projektem „Na granicy kultur- z jednego strumienia” pragnie  zaprosid do wspólnej dyskusji  Polaków i Ukraioców.
Nazwa projektu jest w części zaczerpnięta z książki wydanej w 1905 r. pt. „ Z jednego strumienia”, która zawiera 16 nowel różnych autorów pochodzących z różnych kultur i religii.
Cytat ze wstępu napisanego przez Elizę Orzeszkową:
Jest to jeden z tych strumieni, którymi płynie życie ludzkie. 
Bardzo rozmaitymi są te strumienie, którymi płynie życie ludzkie (…). 
Słyszę wołania: „Strumieo ten jest mętny”. 
Nie przeczę. Jest on mętnym, ponieważ jest ludzkim. Nic z tego, co jest ludzkim, nie jest doskonale czystym (…). 
To jedna prawda, w której, jak się zdaje, tkwi klucz do zagadki ciemnego nieszczęścia ludzkości.  Ale obok niej istnieje prawda druga, wnosząca światło w ciemnośd, nadzieję w nieszczęście.  Jeżeli żaden strumieo życia ludzkiego nie płynie czystym kryształem, to żaden również nie toczy na swych falach samych tylko mętów. 
W każdym, fale kryształowe pobłyskują ziarnkiem złota, odbiciem lazuru niebieskiego, perłą, lub nad perłę drogocenniejszą łzą.
Chcielibyśmy zacząd nasz projekt od wsparcia akcji  ratującej Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Bystrem. Organizatorami niniejszej akcji są osoby niezależne, miłośnicy bieszczadzkiej kultury 
i historii, którym po prostu zależy na uratowaniu tej wyjątkowej świątyni. Fundacja ma nadzieję, że uda się jej pomóc w dofinansowaniu ratowania cerkwi.
Poniżej krótka informacja o świątyni:
Najstarsza wzmianka o istnieniu popostwa w Bystrem, a co za tym idzie i cerkwi, pochodzi 
z 1607 roku. W 1681 r. zbudowano kolejną świątynię, a popostwo uposażone było 1 łanem ziemi. Obecną cerkiew pw. św. Michała Archanioła wzniesiono (w miejscu poprzedniej) w latach  1901-1902 w narodowym stylu ukraioskim. 
Świątynia jest orientowana, drewniana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej.
Do prezbiterium zamkniętego – podobnie jak boczne nawy – trójbocznie przylegają dwie zakrystie. 
Babiniec na rzucie kwadratu obiega nadwieszony chór wpuszczony w nawy poprzeczne.  Całośd na osi wzdłużnej przykryta jest trzema sferycznymi kopułami, a nawy boczne stropami.  Kopuły i dachy wielopołaciowe nad ramionami transeptu pobite są blachą. 
Blacha pokrywa także kryty pierwotnie gontem wydatny daszek okapowy. 
Każda częśd świątyni zwieoczona jest wieżyczkami z pozornymi latarniami, cebulkami i kutymi krzyżami. Przed głównym wejściem szeroki stopieo schodów tworzy płyta nagrobna prawdopodobnie z 1743 r. ze słabo widocznym tekstem pisanym cyrylicą. 
W 1927 roku odnowiono w cerkwi ikonostas i prezbiterium. Murowaną, dwu- kondygnacyjną dzwonnicę bramową wybudowano obok świątyni w 1939 r. W 1951 roku obiekt podobnie jak 
w Michniowcu i Lipiu został pozostawiony z pełnym wyposażeniem wnętrza.
po przyjeździe nowych mieszkaoców podjęto próbę adaptacji cerkwi na kościół. Odbyły się tu kilka razy msze po czym władze ich zakazały. Powoli rozpoczął się proces dewastacji i rozkradania co cenniejszych przedmiotów. Częśd wywieźli funkcjonariusze UB, czego świadkami byli mieszkaocy wsi. W 1962 r. pozostałe jeszcze eksponaty zostały wywiezione do Muzeum –
Zamku w Łaocucie.
Od lat 50. XX wieku cerkiew nie pełni funkcji sakralnych. 18 marca 1970 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A-318. Obecnie znajduje się tu lapidarium krzyży  i przedmiotów kultu religijnego. Świątynia jak i pobliski cmentarz są pod opieką Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ.
Z pierwotnego wyposażenia w cerkwi pozostało niewiele: rama ikonostasu, prestoł oraz mocno zniszczone tabernakulum. Częśd znajduje się obecnie w Muzeum-Zamku w Łaocucie. Są to ikony, krucyfiks procesyjny, feretron, figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, trzon lichtarza paschalnego, kilka krzyży.

Fundacja Anny Walczyk
ul. Płowiecka 04-501 Warszawa

 www.annmedia.eu  [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code