Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » I Edycja Międzynarodowego Konkursu dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

I Edycja Międzynarodowego Konkursu dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych.

W celu integracji dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami kraju konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

I Edycja konkursu została podzielona na trzy kategorie wiekowe:

– Przedszkole
– Szkoła podstawowa
– Gimnazjum

1.Konkurs posiada charakter otwarty.
2.Prace można nadesłać w dwóch formach:

–  oryginały i scan
–  oryginały
–  scan – (wysokiej rozdzielczości) dotyczy tylko dzieci spoza granic Polski

Scan, pocztą elektroniczną pod adres: [email protected]

Oryginały prac na adres:

egminy.eu 
ReProMa
ul.Laskowska 38,
05-430 Celestynów

W przypadku scanowania prac, wymagane jest dosłanie oryginału pocztą na adres j/w z dopiskiem na kopercie: konkurs – Pocztówka”Moje wakacje” – proszę usztywnić przesyłkę, by nie uległa zniszczeniu w transporcie
3.Prawidłowo nadesłana praca składa się z jednej do trzech prac autorskich, nawiązujących do tematyki konkursu.
4.Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
5.Wielkość jednej pracy nie może przekraczać formatu A4.
6.Wszystkie prace konkursowe winny być opisane na rewersie:
Danymi autora i placówki zgłaszającej, tj.:

Imię i nazwisko rodzica/ów lub placówki oświatowej/kulturalnej
Imię i nazwisko dziecka
Pseudonim dziecka
Wiek
Przynależność do placówki oświatowej/kulturalnej
Nazwa gminy, powiat, województwo
e-mail, telefon

dodatkowo na osobnej kartce:

Zgoda na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu.
7.  Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw prac.
8.  Każda z trzech nadesłanych prac, oceniana będzie indywidualnie.
9.  Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace autorów  przesyłających:

Większą liczbę prac niż 3,
Prace bez zgody na publikację na portalu www.egminy.eu
Utwory przekraczające łącznie objętość trzech stron formatu A4.

10.  Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.
11.  W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Miejsca: I, II i III – ocena Jury – dyplomy i nagrody rzeczowe 
Miejsca: I, II i III – za największą ilość przyznanych głosów na pracę
(głosowanie egminowiczów na portalu) – dyplomy i nagrody rzeczowe
b. Wyróżnienia w postaci dyplomów przesłanych drogą elektroniczną
c. W przypadku placówek oświaty/kultury nagroda specjalna w postaci niespodzianki – za udział największej liczby nagrodzonych dzieci /
młodzieży w konkursie.

12.  Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową.
Skład Jury zostanie podany do wiadomości na stronach www.egminy.eu   
Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych po zakwalifikowaniu prac do udziału w konkursie.
13.  Prace będą oceniane przez Jury za:

Zgodność z tematem konkursu
Indywidualność pracy
Profesjonalizm, stosowny do wieku i włożonej pracy.

14. Prace należy nadsyłać do 30 września 2013r. (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla  pocztowego).
15. Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w  dniu 01 października 2013r.
16. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 08 listopada 2013r.
17. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 09 listopada 2013 r. i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu. Dodatkowo każdy z laureatów zostanie drogą e-mailową poinformowany o wygranej.
18. Nagrody i dyplomy Organizator prześle pocztą pod adres podany e-mailem.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko pseudonimów dzieci (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie osobiste oświadczenie rodziców przesłane wraz z oryginałami prac, wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.
Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy.
Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia przesłanych prac.
(wzór oświadczenia w załączeniu).
20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach książkowych wydawanych przez portal.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac z podaniem pseudonimu, miejscowości, placówki oświatowej/kulturalnej na portalu egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.
22. Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu.
23. Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez osoby odpowiedzialne za dziecko.
24. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.
25. Każda placówka pośrednicząca w przesyłaniu prac na konkurs  pt.:
Pocztówka-„ Moje wakacje” może podać imię i nazwisko dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego dziecko.
26.  Organizator informuje o możliwości nabycia obrazu z nadrukowaną w formacie
A4 pracą dziecka (blejtram -krosno) w cenie:
Polska – 48zł za sztukę + 15zł koszt przesyłki (do 2 sztuk; powyżej 2-5 sztuk 20zł).
Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 15 października 2013r:
Alior Bank 81 2490 0005 0000 4500 9609 6820 z podaniem: imię i
nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia.
Organizator na życzenie wystawia faktury VAT.
Obrazy nadrukowane (blejtram -krosno) dla dzieci i młodzieży Polonii  w cenie 20 EURO + 10 EURO (do 2 sztuk, od 3 do 5 sztuk – 15 EURO) koszty przesyłki.
Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 15 października 2013r:
Alior Bank 12 2490 0005 0000 4600 8540 2211 z podaniem: imię i nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia, kraj.
Obrazy rozesłane zostaną w najkrótszym czasie po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników.
27.  Organizator drogą mailową prześle wszystkim przedszkolakom i dzieciom klas I-III imienne dyplomy uczestnictwa.
28.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niewpływających na przebieg konkursu.

Wzór oświadczenia

Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych Egminy.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *