Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Eliminacje do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Żytomierszczyźnie

Eliminacje do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Żytomierszczyźnie

Dnia 28 stycznia 2012 roku o godzinie 10.00 w Domu Polskim w Żytomierzu (Zytomierz, ul. Czerniachowskiego 34 B) odbędzie się coroczna obwodowa eleminacja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W imieniu organizatorów olimpiady Dom Polski w Żytomierzu zaprasza do wzięcia udziału uczniów 10-11 klas wszystkich szkół w obwodzie Żytomierskim, w których odbywa się nauka języka polskiego.
Szczegółową informację o Olimpiadzie znajdą Państwo w otrzymanym Regulaminie.
Zgłoszenie udziału (każdego ucznia osobno) trwa do dnia 27 stycznia 2012 roku do godziny 16.
Rejestracja uczestników zaczyna się o godzinie 9.15 28 stycznia 2012. Uczeń powienien mieć ze sobą dokument tożsamości (legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły ze zdjęciem).

 

 

Regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
obwód Żytomierski
rok szkolny 2011-2012

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorzy olimpiady Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: Olimpiada).
2. W imieniu Organizatorów Olimpiadę będzie przeprowadzać Dom Polski w Żytomierzu (ul. Czerniachowskiego 43 B) (dalej: Dom Polski).

3. WARUNKI UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

1. Olimpiada skierowana jest do uczniów 10-11 klas wszystkich szkół w obwodzie Żytomierskim, w których odbywa się nauka języka polskiego.
2. Zgłoszenie do Olimpiady  następuje poprzez wypełnienie ankiety uczestnika (dodatek 1).
3. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Domu Polskim do dnia 27 stycznia 2012 roku do godz.16.00.

4. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OLIMPADY

1. W skład Jury Konkursu Polonistycznego wchodzą: przedstawiciele Organizatorów Olimpady.
2. Umiejętności uczestników będą oceniane według następujących kryteriów:
1 Część pisemna:
A. Test kompetencji językowej – 30 pkt. (60 minut)
B. Rozprawka – 30 pkt. (45 minut)
Podczas zawodów uczestnicy w części pisemnej przechodzą test potierdzający średni poziom znajomości języka polskiego oraz piszą rozprawkę, na temat, którego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy. Pozytywny wynik uzyskany z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę o wybranych przez ucznia lekturach (jednej lub dwóch) oraz wskazanym przez niego pozaliterackim obszarze kultury polskiej (teatr, film, plastyka, architektura, obyczaje).
2. Część ustna:
Rozmowa na temat wybranych lektur – 60 pkt.
Zadaniem etapu ustnego jest zbadanie następujących kompetencji uczestników:
Kompetencje historycznoliterackie
– ogólna orientacja w chronologii literatury polskiej;
– podstawowe cechy konwencji literackich poszczególnych epok – np. prądy literackie, idee filozoficzne, cechy językowe;
– umiejscowienie wybranych przez siebie przykładów literackich w kontekście epoki.
Kompetencje z zakresu lektury dzieła
– podstawowe wiadomości z zakresu genologii: rodzaje i gatunki literackie (Uwaga: uczeń powinien dokładnie określić cechy rodzajowe i gatunkowe wybranych przez siebie utworów);
– najważniejsze kategorie teoretyczno literackie – np. narrator, podmiot mówiący, świat przedstawiony, kompozycja, środki artystyczne (podstawowa wiedza).
Uczeń przed rozpoczęciem egzaminu dostarcza listę wybranych przez siebie lektur.
Z listy lektur (dodatek 2) uczestnik wybiera 3 pozycje z różnych epok, w tym obowiązkowo co najmniej jeden dłuższy utwór prozatorski i co najmniej jeden wybór poezji. Jedna pozycja musi pochodzić z XX wieku. W ramach minimum obowiązkowego może zaproponować jedną samodzielnie wybraną – spoza listy – pozycję (tzn. utwór prozatorski, wybór wierszy lub dramat – z dowolnej epoki).

5. KOMUNIKACJA

1. Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady wraz z Regulaminem zostaną wysłane do szkół obwodu Żytomierskiego, w których uczą języka polskiego.
2. Informacji na temat Olimpiady udziela Dom Polski. Pytania można kierować na adres mailowy: [email protected] lub [email protected] oraz na nr telefonu: 097 757 46 04 lub 096 565 79 44 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 16:00

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Olimpiady i będzie udostępniany na żądanie.
2. Łączne wyniki etapu eliminacji decydują o dopuszczeniu uczestników do eliminacji ogólnokrajowych.
3. W Olimpiadzie nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.
4. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich, którzy otrzymali łącznie ponad 70 pkt. (od 71 do 100 pkt.), uzyskują wyróżnienie.
5. Po zakończeniu eliminacji organizatorzy przesyłają do Komitetu Głównego protokoły eliminacji, informację liczbową oraz ankiety i prace uczestników, którzy uzyskali wynik wyróżniający.

 

Dodatek 2
Lista lektur do wyboru

1. Bogurodzica

2. Jan Kochanowski: wybór fraszek (np. Do gór i lasów, Na lipę, Na dom w Czarnolesie, O doktorze Hiszpanie – min. 5)

3. Jan Kochanowski: treny (7 i 8)

4. Jan Kochanowski: pieśni (Czego chcesz od nas, Panie – p. XXV. Ks. II + inne – min 3)

5. Jan Andrzej Morsztyn: wybrany wiersz

6. Ignacy Krasicki: wybór bajek lub satyry: Pijaństwo, Żona modna, Do króla

7. Adam Mickiewicz: ballady (np. Romantyczność, Świteź lub Świtezianka. Lilie, Pani Twardowska – min. 4)

8. Adam Mickiewicz: Dziady cz. II

9. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (fragm. ks. I, ks. X)

10. Adam Mickiewicz: wybór wierszy, np. Niepewność, Reduta Ordona – min. 4

11. Juliusz Słowacki: wybór liryki (np. W pamiętniku Zofii Bobrówny, Swoiński w okopach Woli – min. 4)

12. Aleksander Fredro: Zemsta

13. Wybór nowelistyki pozytywistycznej, np.:

1. Bolesław Prus: Kamizelka, Katarynka

2. Maria Konopnicka: Mendel Gdański

3. Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant (min. 4)

14. Wybrana powieść pozytywistyczna: np. Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem, Henryk Sienkiewicz: Quo vadis, wybrana część Trylogii, Bolesław Prus: Lalka lub inna powieść

15. Stanisław Wyspiański: Wesele

16. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej

17. Leopold Staff: wybór wierszy (min. 4)

18. Bolesław Leśmian: Dusiołek lub inna ballada

19. Stefan Żeromski: Wierna rzeka

20. Stefan Żeromski: wybrane opowiadanie (np. Siłaczka, Rozdziobią nas kruki, wrony…)

21. Władysław Reymont: Chłopi (t. I)

22. Stefan Żeromski: Przedwiośnie

23. Julian Tuwim: wybrane wiersze (np. Do krytyków, Mieszkańcy, Sitowie – min. 4)

24. Maria Dąbrowska: Noce i dnie (t. I) lub Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka lub Leśnik

25. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska: wybór wierszy (min. 4)

26. Witold Gombrowicz: Ferdydurke (cz. I)

27. Krzysztof Kamil Baczyński: wybór wierszy (min. 3)

28. Tadeusz Borowski: wybór opowiadań (np. U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Dzień na Harmenzach)

29. Gustaw Herling Grudziński: Inny świat

30. Czesław Miłosz: wybór wierszy (min. 4) lub wybrany utwór prozą

31. Zbigniew Herbert: wybór wierszy (min 4)

32. Miron Białoszewski: wybór wierszy (min. 4)

33. Wisława Szymborska: wybór wierszy (min. 4)

34. Jan Twardowski: wybór wierszy (min. 4)

35. Sławomir Mrożek: Tango

36. Tadeusz Konwicki: Kronika wypadków miłosnych

37. Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem lub inna pozycja z tzw. literatury faktu (np. wybrany tom Ryszarda Kapuścińskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *