Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Akademia Tenisa Polonijnego pod patronatem Karoliny Woźniackiej

Akademia Tenisa Polonijnego pod patronatem Karoliny Woźniackiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej zapraszają do udziału w Akademii Tenisa Polonijnego pod patronatem Karoliny Woźniackiej – organizowanej na zasadzie letnich obozów tenisowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat, które odbędą się w Pułtusku (stała baza – Dom Polonii Hotel Zamek w Pułtusku).
Zaplanowaliśmy dwa turnusy obozów: pierwszy w dniach 7-19 lipca oraz drugi w dniach 11-23 sierpnia 2012 r, w każdym turnusie weźmie udział maksymalnie 24 osoby.
Obozy, obejmują dwunastodniowe zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów współpracujących z Akademia Tenisową Karoliny Woźniackiej, a program obozu jest opracowany we współpracy z ojcem i pierwszym trenerem Karoliny Woźniackiej, Panem Piotrem Woźniackim.
Celem obozu jest pomoc w rozwoju kariery tenisowej dzieci Polskich i Polonijnych oraz umacnianie ich więzi  z Polską poprzez aktywne spędzanie czasu z Polskimi rówieśnikami, zwiedzanie kraju, a przy tym poznawanie polskiej mowy, tradycji i kultury.
Obóz skierowany jest głównie do osób potrafiących grać w tenisa ziemnego. Naszą propozycję kierujemy, głównie do młodzieży Polskiej i Polonijnej mieszkającej poza granicami Polski. Oprócz tego w obozach weźmie też udział młodzież z Polski,  której rekrutacją zajmie się Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej.
Koszt obozu wynosi 1500 zł, natomiast w przypadku młodzieży mieszkającej na Białorusi, Ukrainie, Rosji i Litwie – koszty (oprócz transportu) ponosi organizator. 
W programie letnich obozów znajdą się:
* zajęcia praktyczne na korcie
* ukierunkowane zajęcia ogólnorozwojowe
* zajęcia z psychologiem sportowym
* wykłady z zakresu odpowiedniej diety sportowej
* gry i zabawy w terenie
* zajęcia na basenie
* odnowa biologiczna
* atrakcje turystyczne
Organizatorzy zapewnią możliwość transportu z Torunia i Warszawy, gdzie podstawione zostaną busy. Na obozy do Pułtuska można także dojechać samodzielnie.
Ilość miejsc jest ograniczona! Zgłoszenia na obóz przyjmujemy do 4 czerwca. Informację o zakwalifikowaniu na obóz ogłosimy maksymalnie do 11 czerwca.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  [email protected]l

 

REGULAMIN OBOZU TENISOWEGO

1. Każdy uczestnik obozu tenisowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
a) pełnego skorzystania z programu obozu,
b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,
c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,
f) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
g) przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
a) przestrzegania regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosowania się do poleceń trenerów i wychowawców,
b) zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej,
c) realizowania program obozu oraz punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,
d) dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
e) odnoszenia się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,
g) informowania kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
h) dbania o higienę i schludny wygląd.
4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
10. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
11. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu braku staranności uczestnika.
12. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
13. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
14. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
15. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
16. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

………………………………..                                                         ………………………………
Uczestnik                                Rodzic/opiekun prawny


Formularz zgłoszeniowy do  Akademii Tenisa Polonijnego pod patronatem Karoliny Woźniackiej.

1.Imię i nazwisko:

2.Data urodzenia:

3.Adres zamieszkania:

4.Imię i nazwisko rodzica:

5.Telefony kontaktowe:

6.Adres e-mail:

7.Nazwa szkoły dziecka:

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych i zgłaszających następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów organizacyjnych marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w programie Akademii. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych i prawo ich poprawiania.

Informacje dodatkowe:

Czy dziecko uczestniczyło już w zajęciach szkoły tenisowej lub pobierało lekcje gry w tenisa

TAK       

NIE   

Czy dziecko uprawia lub uprawiało inne dyscypliny sportu ?

TAK       

NIE   

Proszę wymienić osiągnięcia sportowe dziecka:

3.Czy dziecko ma problemy zdrowotne, o których powinien być poinformowany trener/organizator ?

TAK       

NIE   

4.Od kiedy grasz w tenisa ?

5. Jak jest Twoja przynależność klubowa ?

6.Imię i nazwisko trenera/instruktora:

7.Czy posiadasz licencję Związku Tenisowego (Polskiego lub innego):

8.Czy jesteś sklasyfikowany na listach Związku Tenisowego (Polskiego lub innego):

5.Związek z Polską (np. polskie pochodzenie – rodzice, dziadkowie):

6.Znajomość Języka Polskiego (np. komunikatywnie):

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin obozu

……………………………………………………………………………………………………..
(podpis)

Przesłanie niniejszego formularza nie rodzi żadnych zobowiązań. Kadra AKW skontaktuje się z Państwem w sprawie programu i oferty dla Państwa dziecka.

Uwaga: Potrzebne będzie również zaświadczenie od lekarza, że dziecko może brać udział w obozie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code