Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » 29 marca odbyło się XXIX Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy

29 marca odbyło się XXIX Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy

W poniedziałek odbyło się posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy. Z uwagi na pandemię posiedzenie miało formę wideokonferencji.

Krzysztof Szczerski jako pełnomocnik Prezydenta Andrzeja Dudy przewodniczy polskiej stronie Komitetu; jego ukraińskim odpowiednikiem jest Ihor Żowkwa – zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Poinformował, że jednym z wątków obrad była euroatlantycka droga Ukrainy. Podkreślił „konsekwentne poparcie przez Polskę drogi Ukrainy do członkostwa zarówno w Unii Europejskiej jak i w NATO”.

Kolejnym tematem obrad było bezpieczeństwo. – Ukraina jest jednym z tych państw, które zostały zaatakowane i część ich terytoriów jest okupowana. Kwestia przywrócenia terytorialnej integralności Ukrainy jest niezwykle istotna jako zasada generalna – powiedział minister. Zaznaczył, że sytuacja na wschodzie Ukrainy pogarsza się, nie ustają tam walki, wciąż giną ukraińscy żołnierze.

– Strona ukraińska przekonywała, że jest gotowa i zdeterminowana, żeby podjąć indywidualną ścieżkę do członkostwa w Unii Europejskiej a potem w NATO – powiedział Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył dużo uwag w trakcie obrad poświęcono kwestiom gospodarczym, w tym energetycznym. – Wspólnie jesteśmy zdecydowani, by budować bezpieczeństwo energetyczne naszych państw i naszego regionu. Strona ukraińska widzi w Polsce kraj, który może być źródłem jej bezpieczeństwa energetycznego, jeśli chodzi na przykład o dostawy gazu – podkreślił minister.

Ważnym tematem posiedzenia była też kwestia połączeń infrastrukturalnych. – Otrzymaliśmy zapewnienie strony ukraińskiej, że w tym roku będą istotne inwestycje, jeśli chodzi o jakość przejść granicznych po stronie ukraińskiej, o ich przepustowość, a także połączenia drogowe miedzy Polską a Ukrainą. Te plany obejmują setki kilometrów nowych dróg – przekazał minister.

Tematem posiedzenia był też dialog historyczny. – Mamy przekonanie, że z jednej strony powinniśmy wspólnie walczyć z dezinformacją historyczną prowadzoną przez państwa trzecie, ale także w relacjach dwustronnych powinniśmy, by powstrzymywać wszelkie decyzje i działania, które mogłyby być sprzeczne z duchem pojednania między naszymi narodami – podkreślił minister.

Komunikat po zakończeniu XXIX posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy

W trakcie obrad członkowie Komitetu Konsultacyjnego dokonali przeglądu agendy relacji bilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Wspólnej Deklaracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z dnia 12 października 2020 roku, a ponadto strony:
oddały hołd ofiarom pandemii COVID-19 w obydwu krajach i podkreśliły znaczenie międzynarodowej solidarności dla pokonania wirusa i przezwyciężenia jego negatywnych skutków społecznych i gospodarczych;
potwierdziły wolę wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń na rzecz otrzymania przez Ukrainę perspektywy członkostw w UE i NATO, wiążącej się z konsolidacją wysiłków na rzecz kontynuacji reform wewnętrznych w celu osiągnięcia przez Ukrainę wymogów i standardów wspólnoty euro-transatlantyckiej;
podkreśliły trwałe przywiązanie Polski i Ukrainy do poszanowania prawa międzynarodowego oraz dbania o pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz wyraziły przekonanie o potrzebie dalszych wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w międzynarodowo uznanych granicach, w tym deokupacji Donbasu i Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol;
z zadowoleniem przyjęły gotowość Polski do wspierania rozwoju współpracy z Ukrainą w ramach formatów regionalnych, w których Polska uczestniczy jako członek UE i NATO;
uznały znaczenie powstającej Platformy Krymskiej na rzecz deokupacji półwyspu i obrony praw człowieka na czasowo okupowanym terytorium; strona polska potwierdziła swoje poparcie dla tej inicjatywy i zadeklarowała zaangażowanie na szczeblu eksperckim w konkretnych, wspólnie określonych wymiarach działalności Platformy;
podkreśliły rolę OBWE, a w szczególności Specjalnej Misji Obserwacyjnej, w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz wyraziły potrzebę intensyfikacji współpracy przy tworzeniu agendy dotyczącej trwającej agresji wobec Ukrainy przed objęciem przewodnictwa Polski w OBWE w 2022r.;
potwierdziły zainteresowanie Ukrainy i Polski w rozwoju współpracy w celu realizacji wspólnych projektów w dziedzinie energetyki; podtrzymały wspólny sprzeciw wobec projektów energetycznych, zagrażających bezpieczeństwu Polski i Ukrainy, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie realizacji gazociągu Nord Stream 2;
podkreśliły potrzebę budowy i doskonalenia odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zapewnienia efektywności sieci transportowej oraz zwiększenia wymiany handlowej; w tym kontekście odnotowano znaczenie budowy korytarza drogowego Via Carpatia oraz rozbudowy infrastruktury po stronie ukraińskiej;
z uznaniem przyjęły zapowiedź zwołania – po dłuższej przerwie – sesji Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, wyrażając nadzieję, że decyzje na niej podjęte będą w sposób konsekwentny realizowane w dialogu ze środowiskami biznesowymi. Za konieczne uznano dalsze wzmocnienie wysiłków na rzecz usuwania barier handlowych
i tworzenia lepszych warunków inwestycyjnych dla pełnego wykorzystania potencjału współpracy polsko-ukraińskiej;
z satysfakcją odnotowały uzgodnienia dotyczące powołania wspólnej grupy roboczej Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ds. uregulowania problemów w sferze upamiętniania ofiar wojny i represji politycznych w celu uporządkowania pochówków w Polsce i na Ukrainie;
podkreśliły znaczenie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie oraz gotowość obu stron do szybkiego rozpoczęcia i przeprowadzenia negocjacji projektu umowy pomiędzy rządami regulującej kwestie szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce;
podkreśliły znaczenie kontynuowania fachowego dialogu historycznego, który będzie oparty na wspólnych badaniach materiałów archiwalnych i pozwoli na obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości, co wzmocni atmosferę przyjaźni i dobrosąsiedztwa między ukraińskim i polskim narodami i podkreśliły konieczność powstrzymania się od działań stojących w sprzeczności z duchem pojednania i dobrosąsiedztwa;
wyraziły głębokie zaniepokojenie nasilającymi się represjami ze strony białoruskich władz wobec liderów społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawicieli organizacji reprezentujących mniejszość polską zamieszkałą na Białorusi;
uzgodniły kalendarz kontaktów między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską na najwyższym szczeblu w 2021 roku.

Słowo Polskie za: KG RP w Winnicy, 1 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code