Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Wakacyjny konkurs dla dzieci od 6 lat

Wakacyjny konkurs dla dzieci od 6 lat

Konkurs wakacyjny „Pocztówka z wakacji 2013, czyli jedyne pod słońcem – moje wyjątkowe miejsce!” został ogłoszony w celu rozwijania wyobraźni, uwrażliwienia na piękno otaczającego świata oraz kształtowania umiejętności plastycznych i literackich uczniów Polskich Szkół Internetowych Libratus. Organizatorem Konkursu jest koordynator projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus – Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Polaków przebywających poza granicami Polski.

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

1. I kategoria: 6 – 9 lat
2. II kategoria: 10 – 12 lat
3. III kategoria: 13 – 15 lat

Warunkiem wzięcia  udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: [email protected]: zdjęcia, skanu bądź pliku graficznego (grafika komputerowa) pracy. Pracę należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2013 roku.
Wiadomość przesłana na adres: [email protected], zgłaszająca pracę w Konkursie powinna zawierać dane uczestnika tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce aktualnego zamieszkania.

Przedmiotem Konkursu jest:

1. Dla I kategorii wiekowej: 6 – 9 lat :
Rysunek (wykonany dowolną techniką plastyczną) miejsca, które kojarzy się uczestnikowi z WAKACJAMI oraz krótkie wyjaśnienie, dlaczego to miejsce wybrał (5-6 zdań).
1. Dla II kategorii wiekowej: 10 – 12 lat :
Opis na min ½ strony, max 1 strona A4 miejsca związanego z wakacjami, które jest dla uczestnika wyjątkowe(należy uzasadnić wybór) oraz rysunek (wykonany dowolną techniką plastyczną), prezentujący wybrane miejsce.
1. Dla III kategorii wiekowej: 13 – 15 lat :
Mini-projekt pocztówki z wakacji wykonany techniką kolaż (collage) – format A3 (np. bristol, karton, blok rysunkowy, dowolny kolor). Praca powinna zawierać opis wyjątkowego miejsca z wakacji (należy uzasadnić swój wybór, na min ½ strony, max 1 strona A4) połączony z innymi materiałami lub tworzywami (zdjęcia, wycinki gazet, rysunki, słowo drukowane lub pisane, elementy dekoracyjne).
Format oraz technika wykonania prac jest dowolna, jednakże zgłaszając się do Konkursu należy przesłać jej zdjęcie, skan bądź plik graficzny (grafika komputerowa).
Opis – uzasadnienie wybranego miejsca, w każdej kategorii wiekowej, powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkość 12.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria: 6 – 9 lat
2. II kategoria: 10 – 12 lat
3. III kategoria 13 – 15 lat

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23 września 2013 roku.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/PSI.Libratus oraz na stronie internetowej organizatora www.libratus.edu.pl.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszona do Konkursu praca jest sporządzona osobiście przez niego i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich.

Uczestnik Konkursu i jego rodzic (opiekun prawny) zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości akceptuje.
Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code