Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje cztery miejsca na studia w ramach Stypendium im. prof. Tołpy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje cztery miejsca na studia w ramach Stypendium im. prof. Tołpy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do zaoferowania cztery miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej UPWr – www.up.wroc.pl.

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania.

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.

Proszę uprzejmie o rozpropagowanie powyższej informacji w środowisku polonijnym oraz o pomoc w wyborze odpowiedniego kandydata.

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku w załączeniu) wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dział Współpracy z Zagranicą
ul Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
fax: (+48) 71 328 48 49, e-mail: [email protected]
Termin składania wniosków – do 16 czerwca 2015 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 5 lipca 2015 r.

Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji – do 15 lipca 2015 r.

Na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 29.03.15 r.;KZ