Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Ugoda pokojowa między chłopami z guberni podolskiej a polskimi legionistami

Ugoda pokojowa między chłopami z guberni podolskiej a polskimi legionistami

II Korpus w Humaniu. 1918 r.18 kwietnia 1918 roku o godzinie 5 po południu nieporozumienia pomiędzy chłopami a legionami polskimi dobiegają końca.

1) Wojska polskie zobowiązują się nie występować przeciwko chłopom i nie czynić żadnej krzywdy na swojej drodze.
2) Chłopi zobowiązują się nie atakować wojsk polskich.
3) W celu zbadania wydarzeń, co miały miejsce, oraz zadanych strat materialnych obu stronom niezwłocznie zostanie powołana komisja śledcza. Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej. Osoby, winne przekroczenia wyżej wymienionych punktów traktatu, niezwłocznie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej przez obie strony, które podpisały niniejszy traktat.
5) W przypadku powstania wystąpień prowokatorskich ze strony chłopów, będą oni aresztowani przez polskie wojska i przekazani chłopom, jeżeli zaś złamią traktat osoby z polskich wojsk, powinny być niezwłocznie zaaresztowane przez chłopów i przekazane polskim władzom wojennym.
6) Obie strony powinny rozwiązywać wszelkie nieporozumienia drogą pokojową, nie pozwalając na powstanie starć zbrojnych.
7) Obie strony zobowiązują się do niezwłocznego uwolnienia aresztowanych i jeńców oraz wydania ciał zabitych.

Hniwań Podolska gubernia, 18 kwietnia 1918 roku.

Oryginał, sporządzony w czterech egzemplarzach, podpisali:

Przedstawiciel wojsk polskich: Naczelnik Sztabu wojsk polskich na Ukrainie Pułkownik Barto (Przemysław Barthel?).
Przedstawiciele od chłopów: S. Karaś z Ciuszek oraz T. Iszczenko ze Szkuryniec.
W roli świadków: przedstawiciele ukraińskich władz: Komendant winnicki Pułkownik Sawicki. Przedstawiciel wojsk austriackich: Podpułkownik (podpis nieczytelny).

Słowo Polskie, na podstawie zbiorów ДАВО, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 15, арк. 1. Копія., opracowanie Irena Rudnicka, 30.02.16 r.