Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Szef państwa polskiego wziął udział w obchodach 25. rocznicy Niepodległości Ukrainy

Szef państwa polskiego wziął udział w obchodach 25. rocznicy Niepodległości Ukrainy

Relacja na żywo kijowskiej defilady z udziałem prezydenta Dudy w Winnicy Specjalnym gościem uroczystości w Kijowie z okazji 25. rocznicy uchwalenia Aktu Niepodległości Ukrainy był prezydent RP Andrzej Duda, który przybył do stolicy Ukrainy we wtorek na zaproszenie Petra Poroszenki.

24 sierpnia prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w rozmowach dwustronnych, dotyczących perspektyw stabilizacji dla wschodniego regionu i pokoju na Ukrainie, oraz stosunków pomiędzy Ukrainą a Polską oraz innymi krajami Unii Europejskiej. Andrzej Duda i Poroszenko wzięli udział w dorocznej naradzie ambasadorów Ukrainy, podczas którego polski prezydent wygłosił przemówienie.

O 10.00 z udziałem polskiego prezydenta na Chreszczatyku odbyła się defilada wojskowa, w której uczestniczyło około 4 tys. żołnierzy, m.in. Polacy i Litwini ze wspólnej polsko-ukraińsko-litewskiej brygady LITPOLUKRBRIG. Przez centrum Kijowa przejechały czołgi, wyrzutnie rakietowe, wielozadaniowe amerykańskie Hammery, przekazane Ukrainie przez Stany Zjednoczone oraz nowoczesne lekkie samochody opancerzone ukraińskiej produkcji. Oddzielną grupę uczestników parady stanowili kombatanci walk w ATO na Donbasie.

Prezydent Petro Poroszenko podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wsparcie międzynarodowe, udzielane Ukrainie w trakcie konfliktu z Rosją z powodu okupacji Krymu i części Donbasu.

– Korzystając z obecności prezydenta Polski, mojego przyjaciela i wielkiego przyjaciela Ukrainy, Andrzeja Dudy, chcę wyrazić głęboką wdzięczność naszym partnerom międzynarodowym za wszechstronne, dyplomatyczne i finansowe wsparcie, za dostawy nieśmiercionośnej broni i pomoc humanitarną oraz pragnę podziękować za sankcje wobec agresora – powiedział Poroszenko występując na Majdanie Kijowie.

25 lat temu Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała suwerenność i niezawisłość Ukrainy. Prezydenci przyjęli wspólną deklarację, odnoszącą się do 25-lecia relacji polsko-ukraińskich. Prezydent RP jako jedyny szef obcego państwa wziął 24 sierpnia udział w kijowskich obchodach 25. rocznicy Niepodległości Ukrainy.

Wspólna deklaracja prezydenta RP i prezydenta Ukrainy

My, Prezydenci  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Ukrainy  w  dniu  obchodów  25.  rocznicy  Niepodległości Ukrainy:

–  podkreślając silne kulturowe i historyczne więzi łączące nasze Narody oraz odnajdując głęboki wymiar symboliczny w fakcie, że Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość wolnej Ukrainy;
–  pragnąc  rozwijać  wielowymiarową  współpracę  wolnej  Polski  i  wolnej  Ukrainy  oraz  umacniać dobrosąsiedzkie  relacje  Narodu  Polskiego  i  Narodu  Ukraińskiego,  co  jest  gwarancją  bezpieczeństwa  i stabilności w Europie;
– wysoko oceniając osiągnięcia ostatnich dwudziestu pięciu lat w rozbudowie stosunków dwustronnych i uznając,  że  ustanowienie  i  rozwój  partnerstwa  strategicznego  jest    bezalternatywnym  wyborem historycznym,  a  rozszerzenie  i  pogłębienie  współpracy  ma  szerokie  perspektywy,  ogromny  potencjał  i odpowiada najgłębszym interesom obu państw i ich Narodów;
–  wnosząc  znaczący  wkład  w  rozbudowę  wspólnej  demokratycznej  Europy  i  dążąc  do  rozszerzania sąsiedzkiej sieci powiązań gospodarczych, politycznych, kulturalnych i społecznych;
– odnotowując obecność tragicznych stron w historii polsko-ukraińskich stosunków oraz doceniając wagę konstruktywnego  polsko-ukraińskiego  dialogu,  opartego  na  prawdzie  historycznej  oraz  wysiłkach polskich  i  ukraińskich  polityków,  historyków,  intelektualistów,   i  hierarchów  kościelnych,  aktywnie uczestniczących w procesie pojednania i porozumienia w kwestiach historycznych;
–  pamiętając o naszych chrześcijańskich korzeniach, potwierdzając, że dialog polsko-ukraiński powinien opierać się na uzgodnionej formule etycznej: pojednania i porozumienia  naszych Narodów i mając w pamięci  lekcje  rozumienia  historii  i  tożsamości,  których  udzielał  nam  św.  Jan  Paweł  II,  a  szczególnie słowa  wypowiedziane  w  Kijowie:  „Najbardziej  gorącym  pragnieniem,  rodzącym  się  w  mym  sercu  jest, aby błędy przeszłych dni nie powtórzyły się w przyszłości. Oby ich pamięć nie była przeszkodą w drodze do wzajemnego poznania się, które jest źródłem braterstwa i współpracy”.

Uznajemy,  że  uchwalenie  24  sierpnia  1991  roku  przez  Radę  Najwyższą  Ukrainy  Aktu  ogłoszenia niezależności  Ukrainy,  przyjęcie  którego  zostało  poparte  przez  zdecydowaną  większość  ukraińskiego społeczeństwa w referendum 1 grudnia 1991 r., otworzyło nową kartę historii relacji między niepodległą Polską i niepodległą Ukrainą.

Oświadczamy,  że  będziemy  kontynuować  rozwój  naszych  stosunków  zgodnie  z  Traktatem  o  dobrym sąsiedztwie,  przyjaznych  stosunkach  i  współpracy,  podpisanym w  Warszawie  18  maja  1992  r.,  uznając integralność  terytorialną  Polski  i  Ukrainy  oraz  nienaruszalność  granic  naszych  państw,  jak   również „doceniając  znaczenie  przyjaznych  stosunków  polsko-ukraińskich  dla  budowania  solidarności europejskiej”.

Uznajemy, że  przywrócenie pokoju na Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla    bezpieczeństwa wszystkich państw europejskich, w tym Polski.

Uświadamiamy  sobie  naszą  odpowiedzialność  za  umacnianie  bezpieczeństwa  i  stabilności  na kontynencie  europejskim  wobec  aktualnych  wyzwań  i  zagrożeń,  spowodowanych  agresją  Rosji  wobec Ukrainy i okupacją części jej terytorium.

Potwierdzamy  niezmienność  pozycji  Rzeczypospolitej  Polskiej  we  wspieraniu  wysiłków  Ukrainy  w  celu przywrócenia jej integralności terytorialnej.

Potwierdzamy,  iż  Ukraina  uznaje  za  istotną  aktywną  rolę  i  znaczenie  Polski  w  poszukiwaniu  trwałego rozwiązania na rzecz stabilności i pokoju w regionie, a strona polska uważa, że niepodległość Ukrainy ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

Apelujemy  do  wspólnoty  międzynarodowej  o  wzmożenie  wysiłków,  w  tym  polityki  sankcji  wobec agresora,  w  celu  przywrócenia  przestrzegania  naruszonego  prawa  międzynarodowego  i  zaprzestania agresji wobec Ukrainy.

Podkreślamy  kluczową  rolę  jedności  transatlantyckiej  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  i  stabilności  w Europie  i na świecie, potwierdzamy wsparcie dla  polityki „otwartych drzwi” NATO i uznajemy prawo i perspektywę Ukrainy co do nabycia w przyszłości pełnoprawnego członkostwa w NATO, zgodnie z wolą Narodu Ukraińskiego.

Uznajemy,  że  ważnym  czynnikiem  współpracy  polsko-ukraińskiej  jest  Umowa  Stowarzyszeniowa  UEUkraina,  która powinna jak najszybciej nabrać mocy prawnej.  Polska konsekwentnie wspierała Ukrainę przez 20 lat na trudnej drodze  do eurointegracji od momentu nawiązania przez Kijów stosunków z Unią Europejską w 1994 r. i będzie nadal wspierała Ukrainę w realizacji jej eurointegracyjnego kursu.

Oświadczamy,  że  Polska  popiera  wprowadzenie  w  relacjach  między  Unią  Europejską  a  Ukrainą  ruchu bezwizowego jako skutecznego działania sprzyjającego rozszerzaniu kontaktów międzyludzkich.

Deklarujemy  gotowość  do  współdziałania  w  realizacji  aktywnej  polityki  w  Europie  ŚrodkowoWschodniej,  która  służy  realizacji  interesów  naszych  państw  i  wzmocnieniu  znaczenia  regionu  i  jest kluczem do stabilności całego kontynentu.

Podkreślamy  znaczenie  tego,  że  Polska   konsekwentnie  wspierała   i  będzie  wspierać  Ukrainę  na   jej drodze głębokiej transformacji i reform strukturalnych, potwierdzając gotowość dalszej współpracy oraz udzielania wszechstronnej pomocy w realizacji ambitnego programu modernizacji państwa ukraińskiego, a władze Ukrainy gotowe są aktywnie wspierać ekonomiczne partnerstwo z  Polską w zakresie inwestycji i współpracy gospodarczej opartych na zasadzie otwartości i przejrzystości.

Odnotowujemy, że od czasu upadku żelaznej kurtyny miliony Polaków i Ukraińców spotykało się, razem uczyło się i pracowało, żyło razem rozwijając bogatą sieć kontaktów łączących nasze państwa, naszych intelektualistów, artystów, przedsiębiorców – nasze społeczeństwa, uznajemy siłę i stabilność tych więzi, czego  dowodem  było  bezapelacyjne  poparcie  Polaków  dla  Ukraińców  walczących  podczas Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji Godności o wolność i demokrację.

Deklarujemy  gotowość  dalszej  współpracy  w  zakresie  wspierania  i  ochrony  praw  polskiej  i  ukraińskiej mniejszości  narodowych,  aby  Polacy  na  Ukrainie  i  Ukraińcy  w  Polsce  mogli  w  pełni  realizować  się  jak społeczności pielęgnujące swoje tradycje narodowe, ojczysty język i kulturę.

Potwierdzamy  gotowość  do  kontynuacji  współpracy  między  ośrodkami  prezydenckimi  na  tradycyjnej płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich, którą tworzą zarówno spotkania na najwyższym szczeblu, jak też cykliczne rozmowy w formule funkcjonującego od roku 1993 Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, który określa wielosektorowy Plan Współpracy Polsko-Ukraińskiej na kolejne lata.

My, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, w dniu obchodów 25. rocznicy  Niepodległej Ukrainy, potwierdzamy obopólnie strategiczny charakter naszych relacji i deklarujemy, że chcemy nadal budować polsko-ukraińskie sąsiedztwo na zasadach  wspólnego rozwoju cywilizacyjnego, który stanie się trwałym spoiwem naszych relacji, gwarantując  obecnym i przyszłym pokoleniom Polaków i Ukraińców poczucie wzajemnego zaufania, zgody i bezpieczeństwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda     
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko

Słowo Polskie, prezydent.pl, zdjęcia pochodzą z obchodów Święta Niepodległości Ukrainy w Winnicy, 24.08.16 r.