Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Stypendium Miasta Kielce dla studentów z Winnicy

Stypendium Miasta Kielce dla studentów z Winnicy

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje, że rusza nabór wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Kielce na rok akademicki 2013/2014 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – Winnicy na Ukrainie.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,
b) są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),
d) nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (pok. nr 603) w terminie 1-15 marca 2014r. lub przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),
2. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

Ważne!

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Stypendium na rok akademicki 2013/2014 może zostać przyznane nie dłużej niż od marca do czerwca 2014 roku.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok. nr 4, nr tel. 36-76-635, 36-76-626.
W załączeniu:

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie.
2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

Dokumenty do wypełnienia:

WNIOSEK
OŚWIADCZENIE

Na podstawie informacji Urzędu Miasta Kielce, bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code