Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989 – 1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2013/2014 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi dwumiesięczny pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji: www.skubi.net/stypendium2013.html

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2013 r.

Fundator Stypendium i Dotacji:
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html

Realizator Stypendium i Dotacji:

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax +48 22 55 22 222
[email protected]
www.studium.uw.edu.pl

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Cel Stypendium i Dotacji

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
– prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
– nauki polityczne,
– historia najnowsza.

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium

1. Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce), pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afi  liacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.
2. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.
3. Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy przebieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty
zostaną uzgodnione między Fundacją, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.
4. Staż rozpocznie się 1 października 2013 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2013/2014).
5. Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu.
Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji
1. Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (lub z inną uczelnią w Polsce) na warunkach uzgodnionych z Fundacją.
2. Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki beneficjenta Dotacji, w tym ewentualnie warunki, na jakich będą publikowane wyniki jego badań wykonanych przy wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione między Fundacją a beneficjentem.
3. Pobyt naukowy będzie trwać dwa miesiące i odbędzie się w roku akademickim 2013/2014.
4. Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.
Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat.
Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.
Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifi  kowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Stypendium lub Dotacji

1. Kwestionariusz osobowy kandydata, do pobrania w jednej z trzech następujących wersji
www.skubi.net/form2013.odt
www.skubi.net/form2013.doc
www.skubi.net/form2013.pdf

2. Curriculum vitae (w języku angielskim lub polskim).
3. List motywacyjny wraz z opisem proponowanego programu badań w trakcie stażu lub pobytu.
4. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnię-
cia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie
publicznej lub w pracy zawodowej.
5. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym
kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac.
6. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych.
7. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.
8. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

Terminy i tryb składania wniosku

Kandydaci składają dokumenty na następujący adres pocztowy
Uniwersytet Warszawski
Studium Europy Wschodniej
Pałac Potockich
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska

albo na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2013 r.
Rada Programowa Fundacji może zdecydować o przesłuchaniu niektórych kandydatów lub prosić ich o przesłanie dodatkowych informacji.
Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjenta Dotacji na podstawie rekomendacji Rady
Programowej. Postępowanie kwalifi  kacyjne zostanie zakończone do 31 maja 2013 r.

Szczegółowe warunki Stypendium

1. Stypendysta otrzyma:
• łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić
podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce)
• bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu
w Polsce
• jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy
i z powrotem.
2. Fundacja przeznaczy sumę 3174 PLN na zakup książek i pomocy naukowych przeznaczonych na
potrzeby badań naukowych stypendysty.
3. O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz
zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.
4. Fundacja pokryje koszty związane ze stażem w wybranej jednostce uniwersyteckiej, opłaty poniesione na rzecz opiekuna naukowego i inne opłaty administracyjne związane z realizacją stażu.
5. Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym stażu jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
6. Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych stypendyście w następujących
przypadkach:
• jeżeli realizacja stażu okaże się niemożliwa
•  jeżeli stypendysta nie zakończy z zadowalającym wynikiem wymaganego kursu języka
polskiego
•  jeżeli stypendysta nie będzie wypełniał obowiązków związanych ze stażem
•  jeżeli stypendysta w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Szczegółowe warunki Dotacji

1. Beneficjent Dotacji otrzyma:
•  łączną sumę 6431 PLN (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim  kraju zamieszkania albo w Polsce)
•  bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu
w Polsce
•  jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.
2. Fundacja przeznaczy sumę 717 PLN na zakup książek i pomocy naukowych przeznaczonych na
potrzeby badań naukowych beneficjenta Dotacji.
3. Fundacja pokryje koszt kursu języka polskiego w czasie pobytu beneficjenta w Polsce, o ile kurs taki będzie potrzebny.
4. Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych beneficjentowi w następujących przypadkach:
•  jeżeli realizacja pobytu naukowego w Polsce okaże się niemożliwa
•  jeżeli beneficjent w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia  społecznego.

Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Piotr Skubiszewski,
KG RP w Winnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code