Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Prorocze słowa Atamana Petlury o Moskwie i stosunkach polsko-ukraińskich

Prorocze słowa Atamana Petlury o Moskwie i stosunkach polsko-ukraińskich

W winnickiej gazecie „Chwyla” z dnia 18 maja 1920 roku pojawił się artykuł z fragmentem wywiadu Naczelnego Atamana Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury o stosunkach polsko-ukraińskich.

Szef państwa ukraińskiego wówczas powiedział:

Akt uznania ukraińskiej suwerenności przez rząd polski i Naczelnika Państwa jest aktem o wielkim znaczeniu. On kreuje nowy etap w życiu narodów.

Jest jeszcze jedno miasto historyczne: Moskwa. Niezależnie od tego, jak nadal będą rozwijały się wydarzenia, i czy będzie Moskowia samodzierżawną czy komunistyczną, to i tak ona pozostanie imperialistyczną, i będzie nadal dążyła do uciemiężenia sąsiednich narodów.

Dlatego realny interes nakazuje polskiemu i ukraińskiemu narodom szczere współdziałanie i nawiązanie najmocniejszych i najgłębszych stosunków.

Teraz przechodzimy okres tworzenia państwowej i cywilnej władzy, organizowania wiejskiej i miejskiej samorządności. Wyznaczono już komisarzy do odpowiednich powiatów.

Отаман Петлюра про українсько-польські стосунки

Акт визнання суверенності української республіки польським урядом і начальником держави є актом великої державної ваги. Він творить новий етап в житті народів.

Є ще одне давне історичне місто: Москва. Як небудь розвинуться випадки і чи буде Московщина Самодержавна чи комуністична, все одно остане вона імперіалістичною і все стремітиме до поневолення сусідніх народів.

Тому реальний інтерес наказує українському і польському народові щире співділення і нав’язання як найтісніших і найглибших відносин. Тепер ми знаходимося у стадії творення державної і цивільної влади, організації селянської і міської самовлади. Комісарів для відповідних повітів вже призначено.

Поки шо польські власті сповнятимуть свою працю, аж до дальшого зарядження в повітах, що підлягають цивільному зарядові східних земель Поділля і Волині. Польське військо, як союзна армія, сповнюючи свої стратегічні завдання на зайнятому терені, поробить деякі тимчасові зарядження.

Вінницька газета “Хвиля” від 18 травня 1920 року.

>>>> Skan gazety „Chwyla” z 18 maja 1920 r. <<<<


Słowo Polskie, 31.08.16 r.