Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Polska pomoc rozwojowa dla Ukrainy

Polska pomoc rozwojowa dla Ukrainy

Zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” Ukraina pozostanie  krajem priorytetowym i jednym z największych beneficjentów polskiej pomocy udzielanej w ramach współpracy rozwojowej. W 2017 r. planowana jest kontynuacja dotychczas podejmowanych działań we współpracy z organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, Fundacją Solidarności Międzynarodowej czy organizacjami międzynarodowymi Planowane jest także zaangażowanie w nowe inicjatywy.

W 2017 r. Polska przekaże kontrybucję na rzecz unijnego programu U-LEAD, którego celem jest przyspieszenie reformy samorządowej na Ukrainie. Na ten cel zostanie dokonana wpłata w wysokości 1 mln EUR. Dodatkowo, z uwagi na znaczenie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie, Polska będzie aktywnie wspierać realizację programu U-LEAD poprzez wsparcie eksperckie jego implementacji.

Ze względu na sąsiedztwo i znaczenie geopolityczne, Ukraina pozostaje ważnym partnerem Polski w regionie. Od 2005 r. należy do priorytetowych beneficjentów polskiej współpracy rozwojowej i jednym z głównych biorców polskiej dwustronnej współpracy rozwojowej.

Polska jest dziewiątym największym donatorem pomocy rozwojowej na Ukrainie i stale zwiększa środki przekazywane na ten cel. W 2015 r. całkowity wolumen polskiej pomocy na rzecz Ukrainy wyniósł 25,87 mln EUR co oznacza ponad dwukrotne zwiększenie pomocy w porównaniu z rokiem 2013.

Działania polskiej pomocy rozwojowej na Ukrainie podejmowane są w ramach trzech obszarów tematycznych: dobre rządzenie, kapitał ludzki oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. Pomoc dwustronna realizowana jest w formie projektów wdrażanych za pośrednictwem organów administracji rządowej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie, a także zadań realizowanych we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

W związku z wydarzeniami na Majdanie, a także konfliktem na wschodzie Ukrainy od 2014 r. współpraca ta nabrała szczególnego charakteru. Polska, wykorzystując bogate  doświadczenia transformacyjne, zaangażowała się w działania na rzecz wsparcia kluczowych reform podejmowanych przez ukraiński rząd w związku z podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Wspierane jest wdrożenie reformy samorządowej, reformy systemu oświaty, reformy finansów publicznych oraz działań przeciwdziałających korupcji. Ukraińskim ministerstwom i biurom przekazywane są  doświadczenia z zakresu rozwoju regionalnego, w tym wzmocnienia samorządu oraz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, reformy w sektorze telekomunikacyjnym  i pocztowym, wzmocnienia potencjału inspekcji farmaceutycznej, zwalczania handlu ludźmi, reagowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Polska wspiera Ukrainę także kanałem wielostronnym przekazując wpłaty poprzez instytucje międzynarodowe z przeznaczeniem na rzecz działań realizowanych na Ukrainie. W tym celu Polska współpracuje z takimi instytucjami międzynarodowymi jak EBOR, UNDP, OECD, OBWE, OHCHR czy Rada Europy.

Ponadto od początku kryzysu na Ukrainie przekazywana jest pomoc ludności poszkodowanej w wyniku konfliktu z Rosją. W 2014 r. Polskie społeczeństwo i władze publiczne przeprowadziły szeroką akcję humanitarną na rzecz osób poszkodowanych w starciach z ówczesnymi władzami. Obecnie polski rząd wspiera liczne działania o charakterze trwałym i długoterminowym skierowane do osób wewnętrznie przesiedlonych ze wschodniej Ukrainy.

Istotnym kierunkiem polskiej aktywności jest także polityka stypendialna. Obywatele Ukrainy stanowią największą grupę obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach i korzystających z pomocy stypendialnej udzielanej przez polski rząd.

Słowo Polskie na podstawie informacji Ambasady RP w Kijowie, 19.01.17 r.