Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP

Na stronach polskich Urzędów Wojewódzkich zaczęła pojawiać się informacja, mogąca ułatwić osobom z Kartą Polaka, ubiegającym się o świadczenia pieniężne, przebrnięcie przez wszystkie sprawy formalne po podjęciu decyzji wyjazdu do Polski na stałe.

1. Kiedy weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach?

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących rejestrów.

2. Czy Cudzoziemiec, posiadacz Karty Polaka zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe i ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowego zezwolenia?

Tak, Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały ze względu na posiadanie ważnej Karty Polaka i zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały w wysokości 640 zł.

3. Ile wynosi opłata skarbowa za zlożenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej?

Opłata skarbowa wynosi 10 PLN.

4. Kiedy weszły w życie przepisy dot. przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej?

Przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

5. Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej?

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek Cudzoziemca  na okres do 9 miesięcy.

6. Do kogo należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego? Gdzie mogę pobrać wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji i wypłacane będzie przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.
Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy wraz z listą wymaganych dokumentów zamieszczony jest na stronie internetowej urzędów.

7. Czy członkowie mojej rodziny muszą przebywać razem ze mną na terytorium Polski, aby otrzymać świadczenie pieniężne?

Tak. Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględniani będą wyłącznie członkowie rodziny wnioskodawcy, czyli małżonek wnioskodawcy oraz małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, którzy przebywają z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka

2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

9. Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w grudniu, czy będę mógł ubiegać się o świadczenie pieniężne?

NIE. Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.

10. Czy każdy po złożeniu wniosku otrzyma świadczenie pieniężne?

Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. W pzypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

11 Czy można ubiegać się o wydanie Karty Polaka na terytorium Polski?

Ustawa przewiduje możliwość wyznaczenia przez Radę Ministrów wojewody jako organu właściwego w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach. Przepis ten wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., i dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego nad przepisami wykonawczymi do ustawy, możliwe będzie jego wprowadzenie.

12. Czy po uzyskaniu karty pobytu  wydanej na podstawie posiadania ważnej Karty Polaka, obowiązany będę do jej zwrotu?

Tak, Cudzoziemiec zobowiązany będzie do zwrotu  posiadanej Karty Polaka w chwili odbioru karty pobytu.

13. Kiedy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego z tytułu posiadania Karty Polaka?

Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego może złożyć każda osoba, która przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; wniosek składa się za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula. Do złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego nie jest wymagane posiadanie Karty Polaka.

14. Mam Kartę Polaka i zamierzam osiedlić się w Polsce. Czy mogę ubiegać się od razu o uznanie za obywatela polskiego?

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie  2 września 2016 r. przewiduje możliwość złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego przez cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka, i jednocześnie posiadającego znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem. Oznacza to, że osoby, które w związku z posiadaną Kartą Polaka otrzymały zezwolenie na pobyt stały i przebywają nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą po upływie roku od dnia uzyskania prawa stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

15. Posiadam Kartę Polaka, czy do nabycia obywatelstwa polskiego muszę posiadać certyfikat językowy?

Tak. Posiadanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego, czyli świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego. Dokument taki nie jest wymagany do złożenia wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego.

16. Gdzie mogę uzyskać certyfikat językowy?

Certyfikat znajomości języka polskiego wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu wymaganego egzaminu z języka polskiego. Wszelkie informacje na temat egzaminu, ośrodków egzaminacyjnych, opłat oraz terminów znajdują się na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl.

17. Przebywam i pracuję w Polsce na podstawie Karty Polaka, czy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie?

Osoby zamieszkałe za granicą lub przebywające w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego mogą złożyć wyłącznie za pośrednictwem właściwego miejscowo konsula.

18. Czy zachowam Kartę Polaka, jeśli uzyskam obywatelstwo polskie?

NIE. Cudzoziemiec zobowiązany będzie do jej zwrotu niezwłocznie, tj. w chwili odbioru potwierdzenia nabycia obywatelstwa polskiego lub karty pobytu. Jeśli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie lub uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Słowo Polskie na podstawie informacji https://mazowieckie.pl, 06.01.16 r.