Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Letnia Szkoła Ambasadorów Polskości

Letnia Szkoła Ambasadorów Polskości

W dniach 26 lipca – 4 sierpnia 2013 roku w świtiaźkim ośrodku Szackie Jeziora na Wołyniu odbyła się „Letnia Szkoła Ambasadorów Polskości”, organizatorem którego wystąpiło Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu (SMPŻ).

Projekt był skierowany do aktywnych członków SMPŻ oraz młodzieży polskiej z obwodu żytomierskiego, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju środowiska polskiego na Ukrainie. W projekcie uczestniczyło 32 osoby.

Podstawowym założeniem przy opracowywaniu programu projektu przez organizatorów było stworzenie warunków do rozwoju osobistego, aktywizacji oraz motywowania młodzieży polskiej do dalszych działań na rzecz rozwoju środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie i Ukrainie, poprzez rozwój osobisty i interpersonalny uczestników, a także zwiększenie ich świadomości w zakresie potrzeb bycia godnymi Ambasadorami Polskości, godnie reprezentować i promować Polskę i polskość w kraju swojego zamieszkania, aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych, lokalnych, regionalnych oraz ogólnoukraińskich. Ponadto duży nacisk podczas projektu był położony na wyposażenie polskiej młodzieży w praktyczną wiedzę i instrumenty w celu odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, a także społecznym i prywatnym, umiejętności pogodzenia wewnętrznych sprzeczności pomiędzy kwestią narodowości a obywatelstwem, uświadomienia sobie, że mamy ogromne szczęście i atut, że jesteśmy Polakami.

Cel szkolenia został osiągnięty poprzez odpowiedni dobór metod szkoleniowych przez organizatorów-trenerów. Trenerzy położyli nacisk przede wszystkim na aktywne metody szkoleniowe takie, jak praca w grupach, outdoor, indywidualna praca z trenerem, metody relaksacyjne, gry strategiczne, do niezbędnego minimum ograniczając wykłady.

Przyjazd uczestników projektu rozpoczął się od spotkania organizacyjnego. Uczestnicy poznali program szkolenia, jego cele i kontekst a trenerzy – oczekiwania i obawy uczestników.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od sesji integracyjnej i wprowadzającej, odbyły się zajęcia dotyczące samopoznania, będące wprowadzeniem do ról grupowych. Duży nacisk został położony na analizę swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji i pracy w zespole. Następny blok zajęć był poświęcony rolom grupowym, szczególne miejsce zajęły sesje debriefingowe. Uczestnicy otrzymali również kwestionariusz ról grupowych wg Belbina. W drugiej części dnia odbyły się sesje poświęcone refleksji indywidualnej uczestników i dynamice grupowej, m.in. w ramach bloku „Ja – Ambasador Polskości”, w ramach którego uczestnicy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie „ja – jako Ambasador Polskości?” i podzielić się z innymi własną refleksją. W ostatnim bloku pierwszego dnia odbyła się dyskusja na tematykę „Pochodzenia a obywatelstwo. Czy są możliwe dwie ojczyzny?”.

Drugiego dnia uczestnicy poznali sposoby komunikacji, rolę komunikacji w zespole i najczęstsze błędy w komunikacji. Przećwiczone zostały także podstawowe style komunikacji. Wśród użytych metod była praca w grupach, outdoor, odgrywanie krótkich scenek oraz rozwiązywanie testu na styl komunikacji. Po południu odbyły się sesje poświęcone komunikacji grupowej oraz przedstawieniu zasad komunikacji asertywnej, poprzez między innymi wprowadzenie „komunikatu ja”. Ta część zajęć składała się z elementów teoretycznych połączonych z ćwiczeniami w grupach. Ostatni blok tematyczny był poświęcony refleksji indywidualnej oraz dyskusji na tematykę „Patriotyzm”.

Trzeci dzień składał się z sesji dotyczących umiejętności liderskich oraz potencjalnych obszarów działalności lidera. Składał się z zajęć outdoorowych, debriefingu, mini-wykładów, samorefleksji oraz pracy grupowej; m.in. w ramach bloku „Przywództwo a poświęcanie się” uczestnicy próbowali wspólnie zastanowić się nad rolą lidera w sukcesie rozwoju organizacji polskiej i wynikające stąd zobowiązania, jak również dokonać własnej refleksji na pytanie „ja – jako lider?”. Na zakończenie trzeciego dnia odbył się blok „Ja – Ambasador Polskości”, w ramach którego uczestnicy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie „co robię jako Ambasador Polskości?” i podzielić się z innymi własną refleksją.

Czwarty dzień składał się z sesji kontynuujących tematykę dnia trzeciego. Uczestnicy pracowali indywidualnie, w grupach, rozwiązywali testy, dyskutowali, odgrywali scenki na tematykę: „lider a zespół”, „lider a otoczenie”. Popołudniowe sesje dotyczyły refleksji indywidualnej oraz dyskusji, uczestnicy próbowali zastanowić się czy istnieje idealny lider. Ostatnie sesje czwartego dnia dotyczyły informacji zwrotnej oraz sposobom rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznali zasady dawania i otrzymywania informacji zwrotnej oraz ćwiczyli praktyczne umiejętności indywidualnie i w parach, poznali również aktywne metody i techniki radzenia sobie w konkretnych sytuacjach konfliktowych, oraz jak rozpoznać konflikt.

Piątego dnia rano odbyła się sesja poświęcona zarządzaniu czasem – uczestnicy zdiagnozowali swoje „pożeracze czasu” oraz poznali skuteczne i łatwe do stosowania metody zarządzania czasem. Sesja miała wymiar praktyczny. Kolejne sesje dotyczyły motywacji oraz sposobów motywowania siebie i innych w środowisku polskim. Ostatnie sesje tego dnia dotyczyły „sztuki debatowania” oraz przygotowaniom do debat oksfordzkich, uczestnicy przybliżyli sobie zasady ich przeprowadzenia oraz zachowania się podczas nich.

Szósty dzień rozpoczął się od podsumowującej sesji dotyczącej „sztuki debatowania” przygotowującej do pierwszej debaty oksfordzkiej, która była zaplanowana na wieczór. Następnie odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości oraz zaradności. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy dostali do realizacji zadanie praktyczne w grupach mające wzmocnić w nich zmysł przedsiębiorczości oraz zaradności. Sesje popołudniowe dotyczyły kwestii związanych z etyką, uczestnicy indywidualnie oraz grupowo próbowali zastanowić się nad problemami „ja a etyka” oraz „ja a środowisko”. Ostatnim punktem szóstego dnia stała się debata oksfordzka, która na wszystkich uczestników sprawiła ogromne wrażenie.

Dzień siódmy był w całości poświęcony wprowadzeniu i objaśnieniu zasad tworzenia projektów polonijnych. Uczestnicy poznali podstawowe wytyczne i zasady pracy nad koncepcją projektu (projekt a wniosek, cykl życia projektu, drzewo problemów, drzewo celów, harmonogram, rezultaty, kosztorys itd.), jak efektywnie zarządzać projektami, a także poznali reguły pracy w grupach nad koncepcją konkretnego projektu, możliwego do dofinansowania (wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia). Na zakończenie dnia odbył się blok „Ja – Ambasador Polskości” w ramach którego uczestnicy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie „jaką musi być dobra porządna polska organizacja na Ukrainie” i podzielić się z innymi własną refleksją. Na zakończenie tego bloku odbyła się wspólna dyskusja uczestników projektu, „burza mózgów” oraz opracowywanie wspólnych pomysłów i inicjatyw na przyszłe wspólne działania.

Dzień ósmy był poświęcony na pracę w zespołach nad koncepcjami projektów. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy zgodnie z określonymi obszarami tematycznymi. Na zakończenie dnia odbyła się prezentacja wypracowanych koncepcji. Każda grupa miała 30 minut na prezentację podstawowych założeń projektu (zgodnie z zasadami przedstawionymi poprzedniego dnia) a następnie odpowiadanie na pytania i „obronę” projektu przed społecznością lokalną (w tej roli występowali pozostali uczestnicy). W wyniku wspólnego głosowania zwyciężyła grupa projektowa zajmująca się tematyką historyczną. Wieczorem odbyła się debata oksfordzka, po zakończeniu której odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów potwierdzających uczestnictwo w projekcie „Letnia Szkoła Ambasadorów Polskości”.

Ostatniego, dziewiątego dnia projektu odbyła się podsumowująca sesja refleksji indywidualnej korespondująca z sesją „Ja – Ambasador Polskości” z pierwszego, trzeciego i siódmego dnia projektu. Celem sesji była refleksja nad zdobytymi umiejętnościami i wiedzą podczas całego projektu, uczestnicy dokonali autoewaluacji swojego uczestnictwa i zaangażowania, jak również próbowali odpowiedzieć na pytanie „co mogę zrobić dla środowiska polskiego po powrocie?”. Ostatnim merytorycznym punktem projektu była ewaluacja. Odbyła się ona w formie rundki i kopert, do których uczestnicy wrzucali kartki z refleksjami pogrupowanymi w odpowiednie obszary. Na podstawie ewaluacji można stwierdzić, że projekt był dużym sukcesem z punktu widzenia uczestników. Podkreślali oni ciekawy dobór metod i profesjonalne przygotowanie szkolenia. Również kwestie techniczne (zakwaterowanie, wyżywienie) zostały ocenione wysoko. Z pojawiających się uwag należy wspomnieć o małej ilości czasu wolnego.

Z punktu widzenia organizatorów-trenerów szkolenie było bardzo owocne, aczkolwiek jego rzeczywiste znaczenie w kontekście tematyki projektu będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu na podstawie rzeczywistych działań podejmowanych przez uczestników.
Projekt został współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu

Zdjęcia z realizacji projektu

{morfeo 424}

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code