Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs na wspomnienia repatriantów z Kazachstanu

Konkurs na wspomnienia repatriantów z Kazachstanu

Fundacja Joachima Lelewela ogłasza konkurs „UKRAINA-KAZACHSTAN. DEPORTACJE 1936. WSPOMNIENIA RODZICÓW I DZIADKÓW”.

Konkurs skierowany jest do repatriantów z Kazachstanu, przede wszystkim tych młodszych. Wiemy, że wspomnienia deportowanych w 1936 r. z Ukrainy do Kazachstanu Polaków były już zbierane i publikowane; chcemy się przyjrzeć, co o opowieściach matek i ojców, dziadków i babć pamiętają ich dzieci i wnuki – jaka jest pamięć o tamtych wydarzeniach. A także, jak repatrianci widzą pamięć o dramacie sprzed 80. lat w Polsce, gdzie teraz mieszkają.

Do 1 lipca 2016 r. czekamy na artykuły lub opowiadania (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu, mile widziane zdjęcia!). Prosimy je przysyłać na adres [email protected] . Tam też prosimy szukać kierować ewentualne pytania. Szczegółowe informacje na tej stronie oraz na stronie fundacji Joachima Lelewela: http://fundacjalelewela.pl/
Nagrodą za 1. miejsce będzie czytnik e-booków, ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej; kolejne miejsca – książki, także podarowane przez IPN. Najlepsze prace będziemy publikować.

Regulamin konkursu

1 Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem „Ukraina-Kazachstan. Deportacje 1936. Wspomnienia rodziców i dziadków” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Joachima Lelewela (zwana dalej „Organizatorem Konkursu”).
2. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2016 r. i będzie trwać do 1 lipca 2016 r.

2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej repatriantem z Kazachstanu, która prześle na adres e-mailowy Organizatora Konkursu lub dostarczy do wskazanej przez Organizatora osoby elektroniczną lub papierową wersję swojego artykułu lub opowiadania (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu.
2. Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami osób trzecich. Utwór nadesłany na Konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów; nie powinien też być wcześniej publikowany w mediach na terytorium Kazachstanu i Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

3 Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest zebranie materiałów nt. wspomnień o deportacjach Polaków w 1936 r. z Ukrainy do Kazachstanu rodziców, dziadków i kuzynów przybyłych do Polski repatriantów i zbadaniem co młodsi Polacy z Kazachstanu pamiętają o opowieściach wysiedlonych, co dla nich oznaczały wydarzenia sprzed 80 lat, czy ta pamięć się zachowała, a także jak oceniają wiedzę na ten temat w społeczeństwie polskim.
2. Utwór musi opisywać te wspomnienia lub odnosić się do własnych przeżyć, związanych z opowieściami rodzin, a także do wiedzy na temat deportacji 1936 r. w społeczeństwie polskim.
3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest relacja, opowiadanie lub utwór dziennikarski (np. reportaż). Pożądane jest dołączenie zdjęć – dawnych lub współczesnych, wraz z informacjami, co przedstawiają oraz nazwiskami ich autorów.

4 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 1 lipca 2016 r. swój Utwór (decyduje data wysłania e-maila lub osobistego dostarczenia) w postaci papierowej (wyłącznie w przypadku opowiadania lub utworu dziennikarskiego) lub elektronicznej na adres [email protected] albo osobiście do osób, wskazanych przez Organizatora Konkursu na stronach internetowych Fundacji (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://marchlewszczyzna.pl/)
2. Format opowiadania i artykułu – MS Word (*.doc, *.docx) OpenOffice (*.odt, *.odf) lub Adobe Acrobat (*.pdf.).
3. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie – łącznie 36000 znaków).
4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim.
5. Wraz z Utworem, wysłanym lub przekazanym do Organizatora Konkursu, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku uczniów i studentów nazwę szkoły oraz klasę lub rok nauczania, ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim lub dziennikarskim.

5 Jury Konkursu
1. Jury Konkursu, powołane, przez Zarząd Fundacji Joachima Lelewela, wskazuje prace przewidziane do nagrodzenia i kieruje je do oceny przez konsultanta naukowego.
2. Po uzyskaniu oceny konsultanta naukowego, jury wyłania zwycięzców oraz prace wyróżnione, większością głosów.
3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

6 Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 lipca 2016 r. poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://marchlewszyczyzna.pl/) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów. Uczestnik może zastrzec niepodawanie swego imienia i nazwiska.
2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
nagroda I: czytnik e-booków, dyplom oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
nagroda II i III: nagrody książkowe dyplomy oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
3. Możliwe jest przyznanie nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
4. Zastrzega się możliwość innego podziału nagród.
5. Nagrodzeni zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.

7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie http://marchlewszczyzna.pl/.
2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Piotr Kościński.
3. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4. Autorzy przenoszą na Fundację Joachima Lelewela prawa do nagrodzonych utworów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Opracowała Walentyna Jusupowa, na podstawie informacji www.fundacjalelewela.pl, 16.06.16 r.