Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » II edycja nagrody „Świadek Historii”

II edycja nagrody „Świadek Historii”

Źródło: ipn.gov.pl„Świadek Historii” – II edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (termin zgłoszeń do 31 lipca 2016 r.)

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza drugą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii”. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od 2015 r. nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla narodu polskiego. Ponieważ działalność IPN skupia się na dziejach najnowszych Polski, czyli latach 1918–1989, dlatego nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Można składać także wnioski o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres e-mailowy: [email protected].

Second edition of the international „Witness of History” award – opening: March 2016 (deadline 31st July 2016)

The Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the second edition of the international „Witness of History” award. This is an honorary distinction established in March 2009 by ordinance of the IPN’s President and conferred by the Institute. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research. The laureates comprise a large group of combatants, teachers, social activists and local government officials. Since 2015, by decision of the President of the Institute, the award may also be granted to persons active abroad.

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland and especially involved in cultivating Polish historical memory, committed to preserving, promoting, and enhancing the knowledge of the recent history of our country, and to uncovering forgotten facts and persons who have rendered great services to the Polish Nation. Since the activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, namely the years between 1918 and 1989, the award acknowledges activities related to that historical period.
Posthumous decoration may also be requested.

Award proposal should include: information about the candidate, a description of the merits that may constitute ground for granting the distinction, and copies of any documents certifying the candidate’s achievements that are available to the applicant. The proposal should include a statement of consent by the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made exclusively in writing and sent no later than 31 July 2016 (as per postmark) to the following address:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
POLAND
(BEP „Świadek Historii”)

In matters related to the award one may also contact Katarzyna Miśkiewicz via e-mail at: [email protected]

Słowo Polskie, 01.07.16 r.