Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » I Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Lubelszczyzna w legendach”

I Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Lubelszczyzna w legendach”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Plastycznej – dzieci w wieku 7 – 9 lat. Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie. Prace powinny być wykonane w formacie A3 – technika dowolna (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich).

2. Literackiej – dzieci w wieku 9 – 13 lat. Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.

Do przesłanych 2 egzemplarzy wydruku komputerowego należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracą zapisaną w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie można umieścić prace wszystkich uczniów z danej szkoły.

Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami – 1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm

Każda nadesłana na konkurs praca powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie*.

Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.

Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Balladyny 22

20-601 Lublin – z dopiskiem: Konkurs Literacki „Lubelszczyzna w legendach”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2016 roku.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na internetowej szkoły pod adresem www.sp3.lublin.pl

Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących laureatów

Decyzja jury jest ostateczna.

>>>> Szersza informacja na temat konkursu „Lubelszczyzna w legendach” <<<<

Słowo Polskie, 01.04.16 r.