Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Gdzie w Polsce można ubiegać się o świadczenia osobom z Kartą Polaka

Gdzie w Polsce można ubiegać się o świadczenia osobom z Kartą Polaka

Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka, od 1 stycznia mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być wykorzystana na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania w Polsce i przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w kwocie stanowiącej:

w okresie pierwszych 3 miesięcy:

– równowartość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku na wnioskodawcę i jego małżonka,
– równowartość 50 proc. tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,

w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60 proc. tych kwot.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy.

Wypłaty dokonywane będą w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe.

W przypadku zmiany miejsca pobytu cudzoziemca lub członków jego rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody.

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że są jeszcze wolne terminy dla osób zainteresowanych umówieniem się w celu złożenia wniosku.

Słowo Polskie na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 13.01.17 r.

 

Więcej na temat: Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP