Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Dzieje kaplicy p.w. Św. Stanisława Kostki Korpusu Kadetów im. Marszałka J. Piłsudskiego we Lwowie

Dzieje kaplicy p.w. Św. Stanisława Kostki Korpusu Kadetów im. Marszałka J. Piłsudskiego we Lwowie

Fot. Wnętrze kaplicy Korpusu Kadetów we Lwowie. Źródło: „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich”, Nr 1/1938)Korpus Kadetów we Lwowie, istniejący już w czasach przedwojennych, nigdy właściwie nie posiadał kaplicy, bo to co było nazywane kaplicą – kaplicą naprawdę nigdy nie było. Przed pierwszą wojną światową i przez jakiś czas po niej nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej, mieszczącej się w starym gmachu na tym właśnie miejscu, gdzie później wybudowano nową kaplicę.

Nabożeństwa te jednak niedługo po wojnie zostały zupełnie zniesione i kadeci musieli chodzić na mszę św. w niedziele i święta do kościoła garnizonowego, odległego od Korpusu o dwa kilometry. Dopiero gdy nowy gmach Korpusu został wykończony, urządzono w nim zimą 1934 r. kaplicę, która jednak była prowizoryczna i ograniczała się tylko do istnienia barokowego ołtarza, wsuniętego w głąb sceny wielkiej auli. Ołtarz oddzielony był kotarą od auli, która w czasie nabożeństw była kaplicą, a kiedy zaszła potrzeba, była również salą balową, teatralną lub kinową, natomiast zimą w niepogodę zamieniała się ponadto w salę gimnastyczną.

Zabiegi i starania ks. kapelana L. Broel-Platera

Kapelani Korpusu: ks. Pilin i ks. dr Bombas starali się położyć kres temu kaplicznemu prowizorium, lecz dopiero dzięki kapelanowi lwowskich kadetów ks. dr Leonowi Broel-Platerowi udało się zrealizować myśl swoich poprzedników. Dzięki zabiegom i staraniom ks. Platera Korpus Kadetów we Lwowie otrzymał oddzielną, wyłącznie służbie Bożej przeznaczoną, kaplicę, odpowiadającą najzupełniej poziomowi zakładu i jego potrzebom.

Chcąc opowiedzieć dzieje kaplicznej budowy, trzeba już na wstępie zaznaczyć, że nie od razu tę kaplicę zbudowano.

Ks. Plater oprócz dobrego pomysłu i jeszcze lepszych chęci nie miał absolutnie nic, co by mogło wróżyć szybką realizację jego zamierzeń. Skorzystawszy z przyjazdu do Korpusu generałowej Jadwigi Sosnkowskiej dnia 11 XI 1934 r. ks. Plater podzielił się z nią swoją troską, spowodowaną brakiem kaplicy.

– Korpus Kadetów, szczycący się szefostwem Marszałka Piłsudskiego – odrzekła J. Sosnkowska – powinien mieć osobną i odpowiednią kaplicę, poświęconą wyłącznie celom religijnym a nie salę, w której rano odbywa się nabożeństwo a wieczorem kinowe przedstawienie.

Prace przygotowawcze

Należało więc brać się natychmiast do dzieła. Ks. Plater przystępując do pracy omówił najpierw sprawę budowy kaplicy z komendantem Korpusu ppłk Wielgutem, który za czasów kapelanii ks. dra Bombasa zezwolił na urządzenie prowizorycznej kaplicy w auli. Komendant Korpusu ustosunkował się do budowy nadzwyczaj przychylnie i obiecał swoje poparcie. Sprawą kaplicy zainteresował się również gen. broni Kazimierz Sosnkowski, który w końcu listopada przeprowadziwszy inspekcję Korpusu złożył wniosek Panu Ministrowi Spraw Wojskowych o wybudowanie w Korpusie kaplicy.

Ministerstwo, uznając konieczność budowy, obiecało przyznać znaczniejszą subwencję. Po porozumieniu się kapelana Szefostwem Budownictwa O. K. Nr VI, postanowiono do dawnej sali gimnastycznej, w której już kiedyś odbywały się nabożeństwa, dobudować okrągłą absydę i zakrystię. Takie rozwiązanie, jako najmniej kosztowne, wydawało się najbardziej realnym i miało w dodatku jeszcze i tę dobrą stronę, że uzyskiwano w ten sposób bezpośrednie połączenie kaplicy z głównym gmachem. Projektowana absyda miała dawną salę znacznie wydłużyć i na tyle ją powiększyć, by mógł w niej pomieścić się wygodnie cały szkolny batalion. Zdecydowano więc nie budować nowej kaplicy, lecz przebudować i rozszerzyć dotychczasową salę gimnastyczną.

Plany przebudowy zostały wykonane przez inż. Limbergera. W kwietniu 1935 r. zawiązał się Komitet Przebudowy Kaplicy pod przewodnictwem dra Br. Janowskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Korpusu Nr 1, w celu zebrania funduszów na pokrycie kosztów, związanych z budową i urządzeniem kaplicy.

Budowa i urządzanie kaplicy

Protektorat budowy objęli: biskup Józef Gawlina, gen. dyw. Sławoj Składkowski, gen. dyw. T. Kasprzycki, gen. broni K. Sosnkowski, gen. dyw. K. Fabrycy, gen. dyw. J. Rómmel, płk Belina-Prażmowski, gen. bryg. B. Popowicz, gen. bryg. W. Czuma.

Oprócz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Korpusu do Komitetu Przebudowy weszli: generałowa J. Sosnkowska, dziekan ks. A. Matejkiewicz, ppłk F. Wielgut, ppłk dypl. K. Szydłowski, kpt. ks. dr L. Broel-Plater, mjr K. Ludwig, kpt. S. Pawulski i prof. B. Stachoń.

Fot. Widok na prezbiterium i ołtarz kaplicy Korpusu Kadetów we Lwowie. (Źródło: „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich”, Nr 1/1938)Pierwszą czynnością Komitetu było wydanie odezwy do członków Towarzystwa Przyjaciół Korpusu i ogółu społeczeństwa z prośbą o składanie ofiar na cele budowy i urządzenia kaplicy.
Wyłoniono jednocześnie trzy komisje: organizacyjną, propagandową i finansową. Zbiórkę funduszów rozpoczęto głównie w dwóch miastach: w Warszawie i we Lwowie. W Warszawie duszą komitetu była generałowa Sosnkowska, we Lwowie zaś rektor dr Janowski i wojewodzina Belina-Prażmowska.

W chwilach, gdy z powodu braku funduszów, groziło przerwanie robót budowlanych, zawsze przychodził z pomocą gen. Sosnkowski, którego zabiegi spowodowały, że już w jesieni 1935 r. kosztem Ministerstwa Spraw Wojskowych zostały wybudowane mury prezbiterium i zakrystii, a latem 1936 r. Ministerstwo znowu przyznało odpowiednią sumę na wykończenie kaplicy.

Kierownictwo i nadzór nad robotami sprawowali w tym czasie szef Budownictwa O. K. Nr VI mjr Ludwig i jego zastępca inż. Cwynarski. Jednocześnie Komitet zajął się wewnętrznym urządzeniem kaplicy.

Z polecenia gen. Sosnkowskiego artystyczny i nieprzeciętny projekt tego urządzenia sporządził inż. J. Witkiewicz.

Według tego projektu Budownictwo O. K. Nr VI, pod bezpośrednim nadzorem inż. Dmitruka, inż. Stabrawy i inż. Siłki, wykonało całe wnętrze kaplicy, a więc: wielobarwny alabastrowy ołtarz na tle wnęki wyłożonej szarym alabastrem, ściany ozdobione pilastrami, posadzkę z jasnego i ciemnego dębu, chór itd. Dwie piękne majoliki, zamówione przez gen. K. Sosnkowskiego, zdobiły boczne ściany absydy. Ołtarz wykonała rzeźbiarsko-kamieniarska pracownia P. Tyrowicza, wyroby z brązu wykonały: firma „Bracia Łopieńscy” w Warszawie i pracownia artystyczno-brązownicza P. Jagniewskiego we Lwowie. Drogę Krzyżową oraz portrety Papieża Piusa XI i Ks. Biskupa J. Gawliny wykonał prof. Krzyżanowski. Dębowe ławki wykonała wytwórnia Prugara. Roboty budowlane w stanie surowym wykonał budowniczy S. Barszczewski, wykończył zaś budowniczy Rozmus. Instalację ogrzewania i wodociągów przeprowadził inż. Chylewski, zaś instalację elektryczną firma „K. Barszczewski”.

Prace przy przebudowie wnętrza kaplicy trwały od września 1936 r. do lipca 1937 r.

Źródła funduszy na budowę i wyposażenie kaplicy

Fundusze, przyznane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, na przebudowę kaplicy, choć były znaczne, nie mogły jednak pokryć wszystkich wydatków związanych z budową i należytym wyposażeniem kaplicy. Brakującą sumę zebrał Komitet drogą zbiórki ofiar pieniężnych. Największe zasługi w tej zbiórce położyli: gen. Sosnkowska, która sama zebrała w jednej tylko Warszawie kilka tysięcy złotych, rektor dr Janowski, wojewodzina Prażmowska, kapitanowa Zarembina, kpt. ks. Plater i reszta członków Komitetu, którzy z sekretarzem Tow. Przyjaciół Korpusu Żebranowiczem i skarbnikiem prof. Hardtem na czele nieśli ofiarną i skuteczną pomoc.

Ogólna suma zebrana drogą ofiar wyniosła zł 12050 zł. Wśród ofiarodawców, którzy zasilili fundusz przebudowy kaplicy znaczniejszą kwotą pieniężną, znalazły się następujące osoby i instytucje: Bank Polski, Warszawa – zł 1200; Ks. dr L. Bombas zł 100 ; Książę Adam Czartoryski – zł 300; Galicyjska Kasa Oszczędności we Lwowie – zł 150; Hr. Jezierscy – zł 300; minister Zyndram Kościałkowski – zł 100; Min. Przemysłu i Handlu w Warszawie – zł 200; M. Niderowa – zł 100; Bank Rolny w Warszawie – zł 200; Prezydium P. K. O. – zł 500; Ks. dr L. Broel-Plater – zł 840; J. Ryniewicz – zł 100; kpt. Sankiewicz (dochód z imprezy) – zł 131,27; gen. Sławoj-Składkowski – zł 100; Towarzystwo Zachęty do hodowli koni – zł 1000; Tow. Przyj. Korp. Kad. Nr 1 – zł 350; M. Zandbang – zł 1.000; J. E. Ks. Biskup Polowy z kredytów Polowej Kurii Biskupiej przyznał na przebudowę kaplicy zł 2400.

Wiele osób złożyło ofiary ze specjalnym przeznaczeniem, a mianowicie na zakupienie kościelnej bielizny. Znaleźli się również i tacy, którzy złożyli na wyposażenie kaplicy znaczniejsze ofiary w naturze, między innymi: P. Hardt – 2 porfirowe postumenty; p. Hardtowa – materiał na konopeum; p. Horwatt – ornat czerwony; b. kdt. Kubański – obraz M. B. z Piekar; p. Lortz – 2 większe i 4 mniejsze wazony z brązu; p. Legeżyński – mszał; p. Mitscheinowa – wieczna lampka i materiał na sukienkę na kielich; gen. Sosnkowski – koszta projektu ołtarza i dwie majoliki; p. Szydłowska – obrus biały, konopeum koronkowe; p. Wielgutowa – obrus do zakrystii; inż. Wójcik – krucyfiks; p. Zarembina – nakrycie na ołtarz; p. Zborucka – kilim.

Jak widać z powyższych wykazów ofiarność była naprawdę wielka, co umożliwiło, że już w trzy lata od pierwszej rozmowy ks. Platera z gen. Sosnkowską w sprawie kaplicy można było kaplicę tę oddać do użytku młodzieży.

Tablice pamiątkowe

Chcąc ofiarność uwiecznić i przekazać pamięci przyszłych wychowanków zakładu, wmurowano w kaplicy marmurową tablicę z następującym napisem:

Kaplicę tę postawioną z funduszów państwowych
i z ofiar zebranych przez opieki domowe kadetów
oraz przyjaciół Korpusu zawdzięczamy staraniom
Gen. broni Kazimierza i W. Pani Jadwigi Sosnkowskich
przy wydatnej pomocy komitetu budowy.

Oprócz tej tablicy umieszczono w kaplicy jeszcze trzy inne, również marmurowe.

Jedna z nich była poświęcona Patronowi kaplicy:

D. O. M.
Anno Domini MCMXXXVII  mo
hoc sacellum
sub titulo
Sancti Stanislai Kostka
aedificatum exornatumque est.

Druga tablica była dla uczczenia pamięci Szefa Korpusu:

Swemu Najdostojniejszemu Szefowi
Temu, który zawsze cześć składał
Najświętszej Pannie Marii
Pierwszemu Marszalkowi Polski
Józefowi Piłsudskiemu
w hołdzie
Korpus Kadetów Nr 1.

I wreszcie trzecia, a właściwie czwarta tablica umieszczona w przedsionku kaplicy zawierała następujący napis:

Roku Pańskiego 1937
za panowania Ojca Św. Piusa XI
rządów w Polsce Prezydenta Rzeczypospolitej
Prof. dr Ignacego Mościckiego
gdy Wodzem Naczelnym był Marszałek Edward Śmigły-Rydz
Prezesem Rady Ministrów Gen. dyw. Felicjan Sławoj-Składkowski
Ministrem Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki
Biskupem Polowym Wojsk Polskich J. E. Ks. Józef Gawlina
Dowódcą Okręgu Korpusu Nr VI gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
Szefem Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego płk dypl. Leon Koc
Dziekanem Okręgu Korpusu Nr VI ks. prałat Antoni Małejkiewicz
Komendantem Korpusu Kadetów Nr I M. J. P. ppłk Franciszek Wielgul
Kapelanem tegoż Korpusu ks. dr Leon Broel Plater
Kaplica ta pod wezwaniem
Św. Stanisława Kostki
Patrona Młodzieży
ku chwale Bożej i duchowemu pożytkowi kadetów
wykończona została

 

Rozwiązanie Komitetu Przebudowy Kaplicy

Komitet Przebudowy Kaplicy uważając zadanie swoje za spełnione rozwiązał się w dniu poświęcenia kaplicy 13 listopada 1937 r., przekazując swoje agendy Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Korpusu, który przez pewien czas, aż do chwili ostatecznego zamknięcia rachunków i likwidacji spraw związanych z budową miał roztaczać pieczę nad kaplicą Korpusu.

Dzięki hojności ofiarodawców i staraniom komitetu członków Komitetu Przebudowy nowa kaplica Lwowskiego Korpusu Kadetów byłą niewątpliwie jedną z najwspanialszych i najlepiej wyposażonych kaplic szkolnych w Polsce. Przyczyniła się ona na pewno do podniesienia poziomu wychowawczego w zakładzie, potęgując w duszach powierzonej jego pieczy młodzieży ten najważniejszy podkład i fundament wszelkich cnót rycerskich i obywatelskich, jakim jest moralność oparta na religijności.

Niestety, w niedługim czasie wybuchła druga wojna światowa, Lwów został zabrany Polsce i włączony do ZSRS.

Paweł Glugla, na podstawie materiałów do dziejów katolickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce, „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich”, Nr 1/1938, s. 36-43, 10.02.16 r.