Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Dzień Polskiego Biznesu w Kijowie

Dzień Polskiego Biznesu w Kijowie

W dniu 26 listopada 2015 r. w Kijowie odbyło się III Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu”. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 przedstawicieli administracji, biznesu i mediów z Polski i Ukrainy. Udział w Forum wziął m.in. Pełnomocnik Premiera ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzy Kwieciński.

Forum zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie przy współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Międzynarodowym Centrum Prawniczym „Eucon” i Międzynarodowym Związkiem Audytorskim, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie przedsiębiorcom ukraińskim atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Polski, wskazanie na możliwości rozwoju unijnych rynków zbytu poprzez zacieśnienie współpracy handlowo-inwestycyjnej z naszym krajem.

W pracach Forum oprócz Jerzego Kwiecińskiego wzięli udział  Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Natalia Mykolska, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin, Prezesi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Jacek Piechota i Oleksandr Szłapak, a także liczni przedstawiciele polskiej i ukraińskiej administracji publicznej oraz ukraińskiego i polskiego biznesu.

Minister J. Kwieciński wskazał m.in. na źródła spadku obrotów handlowych między Polską i Ukrainą w ostatnim okresie oraz stwierdził potrzebę systemowego podejścia do odbudowy polsko-ukraińskich stosunków handlowych. Wyraził gotowość dzielenia się z władzami Ukrainy doświadczeniami Polski w zakresie prac ukierunkowanych na implementację aktów prawnych Unii Europejskiej. Podkreślił również potrzebę okazania wsparcia potencjalnym inwestorom i biznesowi na Ukrainie, m.in. poprzez rozwój w Ukrainie specjalnych stref ekonomicznych oraz parków przemysłowych. Min. J. Kwieciński zwrócił także uwagę na potrzebę wznowienia prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej, której ostanie posiedzenie odbyło się w roku 2012.

Z kolei Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy N. Mykolska poinformowała uczestników Forum o podejmowanych przez jej resort działaniach w zakresie wsparcia ukraińskich eksporterów i pozyskania inwestorów zagranicznych. Zwróciła uwagę, iż tworzenie wspólnych polsko-ukraińskich przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy mogłoby zwiększyć konkurencyjności towarów produkowanych w tym państwie i pobudzić ukraińskiego wzrostu eksportu na rynki Unii Europejskiej. Min. N. Mykolska przedstawiła również aktualną sytuację w eksporcie towarów z Ukrainy i prognozę na rok 2016 po wejściu w życie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą (zgodnie z prognozą eksport towarów z Ukrainy powinien zwiększyć się o dodatkowe 2-3%). Równocześnie N. Mykolska przedstawiła plany rządu Ukrainy odnośnie założenia Agencji Eksportowo-Importowej oraz przedstawicielstw handlowych Ukrainy w różnych krajach świata, w tym w Polsce, wskazując przy tym, iż plany te realizowane będą w perspektywie długoterminowej.

Ambasador H. Litwin zaznaczył, że obecna sytuacja gospodarcza Ukrainy przypomina sytuację Polski z początku lat 90-tych, a tym samym polskie doświadczenia i polska droga do sukcesu stanowią nieocenioną wiedzę do wykorzystania przez Ukrainę.

Prezesi PUIG J. Piechota i O. Szłapak zwrócili uwagę na unikalne możliwości, które stwarzają organizowane w różnych formatach polsko-ukraińskie fora ekonomiczne, zachęcając do aktywnego udziału w nich i dyskusji nad możliwościami poprawy stanu dwustronnej wymiany handlowej.

W kolejnych sesjach tematycznych forum poruszono kwestie dotyczące perspektyw rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także zaprezentowano oferty biznesowe szeregu miast polskich, warunki prowadzenia biznesu w specjalnych strefach ekonomicznych. Uczestnikom wydarzenia przedstawiono również informacje na temat funduszy europejskich i regionalnych oraz praktyczne aspekty założenia działalności gospodarczej w Polsce.

Swoją ofertę inwestycyjną zaprezentowały miasta Lublin, Łódz, Pionki, Kielce oraz województwa świętokrzyskie i pomorskie.

Polskie doświadczenia w zakresie wsparcia biznesu przedstawili: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowe wsparcie eksportu), Ministerstwo Gospodarki (partnerstwo publiczno-prywatne), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (działalność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce), Kielecki Park Technologiczny (działalność parków technologicznych) oraz Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód (wykorzystanie polskiej pomocy rozwojowej). Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej przedstawił z kolei możliwości udziału ukraińskich przedsiębiorców w realizacji programów rozwoju infrastruktury transportowej.

Możliwości pozyskania kapitału na rozwój działalności gospodarczej w Polsce w zakresie wykorzystania instrumentów dostępnych na polskim rynku kapitałowym przedstawiła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy opisał zasady finansowania MŚP z funduszy regionalnych. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości zaprezentowało możliwości wykorzystania środków dostępnych w ramach programów i funduszy unijnych oraz grantów w ramach pomocy rządowej. Ukraińscy przedsiębiorcy zapoznali się również z zasadami leasingu i instrumentami leasingowymi dostępnymi w Polsce zaprezentowanymi przez przedstawiciela firmy „Masterlease S.A.”. Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski dokonała prezentacji polskich uregulowań podatkowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zaś Kancelaria GALT zasady nabywania nieruchomości na cele takiej działalności.

Polsko-ukraińskie Forum w Kijowie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad wyzwaniami i szansami, które niesie dla polskiego i ukraińskiego biznesu wejście w życie części handlowej Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przedstawiciele środowisk biznesowych obu stron oczekują przyśpieszenia transformacji ukraińskiej gospodarki, stopniowego zbliżenia ukraińskich standardów gospodarczych do standardów europejskich, zwiększonego przepływu towarów, inwestycji i kapitału.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli ukraińskiego biznesu, administracji lokalnej, jak również przedstawicieli ukraińskich mediów, gromadząc ponad 300 uczestników.

Podczas forum miało miejsce również uroczyste podpisanie umowy pomiędzy polską spółką NEWAG S.A. a Skinest Ukraina, w ramach której NEWAG S.A. wykona modernizację lokomotyw spalinowych M62 dla potrzeb rynku ukraińskiego. Umowę podpisali prezes NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek oraz Skinest Ukraina Maksym Mysholowka.

Na podstawie informacji Ambasady RP w Kijowie, 29.11.15 r.